Welzijnskoepel Rivierenland ziet het levenslicht

Versterken van lokaal welzijnsbeleid

De welzijnskoepel Rivierenland heeft als missie ‘het versterken van het lokaal welzijnsbeleid’. Dit wordt geconcretiseerd in drie objectieven:

  • Het behartigen van de belangen van de lokale besturen
  • Het maximaal uitbouwen van de lokale kennis en expertise, zowel op het vlak van dienstverlening als projecten en initiatieven
  • Het maximaliseren van externe financiering

De meeste welzijnskoepels in Vlaanderen zijn OCMW-verenigingen. In onze regio opteren we voor het inbedden van de welzijnskoepel in de reeds bestaande dienstverlenende vereniging, IGEMO. In haar hoedanigheid als regionaal samenwerkingsverband neemt IGEMO de rol op van coördinator en organisator van de welzijnskoepel Rivierenland. De werking wordt gefinancierd door een jaarlijkse ledenbijdrage van 0,42 euro per inwoner.

De regionale mandaatgroep besluit in 2018 om een regionale welzijnskoepel op te richten. Het idee ontstaat tijdens het afbakeningsproces van de eerstelijnszorgzones. De (toen nog 13) burgemeesters van het arrondissement Mechelen zijn geïnspireerd door gelijkaardige initiatieven in Vlaanderen (Welzijnszorg Kempen, W13, …) en geven IGEMO de opdracht het initiatief te nemen.

Beleidsgroep welzijnskoepel regio Rivierenland

Oprichting welzijnskoepel

Het idee om een regionale welzijnskoepel op te richten ontstaat in 2018. Tijdens het afbakeningsproces van de eerstelijnszorgzones, geraken de burgemeesters van Rivierenland geïnspireerd door gelijkaardige initiatieven in Vlaanderen (Welzijnszorg Kempen, W13, …). In 2019 startte IGEMO het initiatief tot oprichting. Een werkgroep bereidt het oprichtingsdossier voor, dat einde 2019 wordt goedgekeurd door alle twaalf gemeenten van regio Rivierenland. De regionale welzijnskoepel Rivierenland is geboren, de initiële werkgroep ontpopt zich tot de ‘beleidsgroep welzijn’.

Elke gemeente heeft twee vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de beleidsgroep. Deze komt maandelijks samen rond enkele urgente en actuele thema’s.

Welzijnskoepel gaat aan de slag 

Een aantal urgente, bovenlokale uitdagingen worden meteen aangepakt: de samenwerking met CAW in functie van acute noodopvang, intra-familiaal geweld, voedseldistributieketens naar kwetsbare doelgroepen, transitietraject eerstelijnszorgzones, vrijwillige terugkeer, samenwerking met centra voor leerlingenbegeleiding, programmatie en financiering duaal leren, …

Deze acute thematieken staven de noodzaak tot veelvuldig overleg en de meerwaarde van regionale samenwerking.

Contact

Peter De Bruyne
Algemeen directeur
peter.debruyne@igemo.be
+32 15 28 50 59
+32 489 79 08 31