Een enquête van Autodelen.net in heel Vlaanderen, in totaal goed voor 4.279 respondenten, wijst op een groot potentieel voor autodelen. IGEMO onderzocht de data voor de steden en gemeenten binnen de regio Rivierenland en deed enkele opmerkelijke vaststellingen. Deze sporen ons aan om met autodelen verder aan de slag te gaan.

Autodelen; Bornem
Een deelauto van de gemeente Bornem.

Groot lokaal potentieel voor autodelen

Meer dan 50% van de in totaal 587 respondenten in de regio Rivierenland ziet zichzelf binnen dit en 5 jaar autodelen. Een even groot percentage kan, door een (bijkomend) aanbod van deelmobiliteit, op termijn de geplande aankoop van een wagen uitstellen of zelfs helemaal schrappen. Van diegenen, die zich binnen dit en 5 jaar níet aan autodelen zien doen, zijn er tóch 11%, die zich zouden laten overhalen door een bijkomend aanbod. Uit ervaringen in andere regio’s blijkt dat ook buiten de centrumsteden autodelen goed werkt.

Autodelen: facts & figures

We zetten nog enkele interessante bevindingen uit de enquête op een rij.

  • Het voordeel van autodelen, waaraan de respondenten in de regio het meeste belang hechten, is de luchtkwaliteit. Dankzij gedeelde mobiliteit verbetert die immers, omdat er minder autokilometers gereden worden.
  • De nabijheid van een beschikbare deelwagen is voor de meeste respondenten van cruciaal belang.
  • De respondenten zien ook mogelijkheden in het gebruik van autodelen voor werkverplaatsingen.
  • Voor vrouwelijke respondenten is een goed overzicht van de potentiële financiële besparing van belang.
  • Vrouwelijke respondenten willen autodelen ook graag uittesten, vooraleer ze er definitief voor kiezen.
  • Voor bijna alle respondenten is het belangrijk, om over een wagen te beschikken wanneer ze die nodig hebben.
  • Om de eigen auto te delen, geeft een aangepaste verzekering de doorslag. Met zo’n verzekering moet men immers niet betalen voor schade aan de eigen wagen, veroorzaakt door anderen.

De voordelen zijn duidelijk

Autodelen biedt grote milieu-, sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen. Autodelen groeit ook jaar na jaar met zo’n 20%. Zelfs een pandemie heeft die trend niet tegengehouden. De voordelen zijn vooral groot voor wie minder dan 15.000 kilometer per jaar rijdt. Je kan je eigen voordeel hier berekenen.

Wat gaan we doen met deze resultaten?

IGEMO wilt autodelen in de regio een zetje geven.

“Een interessante formule is dat de gemeente deelwagens aanbiedt en dat die ook gebruikt worden voor de meeste dienstverplaatsingen. Op die manier worden de wagens goed gebruikt en geeft de gemeente het voorbeeld voor de overstap van autobezit naar -gebruik.”
Tijs Veyt, projectmanager mobiliteit IGEMO

Daarom zal IGEMO een kaderbestek opstellen, waarmee de gemeenten een overheidsopdracht voor aanbieders van autodelen in de markt kunnen zetten. Zo’n gemeenschappelijke overheidsopdracht vermindert de administratieve rompslomp voor elke gemeente, tegenover een situatie, waarin elke gemeente op eigen houtje een aanbieder gaat zoeken. Het is bovendien mogelijk om een goede prijs te krijgen door de grotere hoeveelheid. Tot slot is het handig als bewoners van gemeente X ook in gemeentes Y en Z beroep kunnen doen op deelwagens. Dat is een pak eenvoudiger als die wagens van dezelfde aanbieder afkomstig zijn.

Nog deze week overleggen we met de gemeenten, om een plan van aanpak op te stellen voor het maken van zo’n bestek.

#nsrmove; Interreg
Dit initiatief wordt ondersteund vanuit het programma Interreg North Sea Region.