Welzijnskoepel Rivierenland

Versterken van lokaal welzijnsbeleid

In 2018 besloot de regionale mandaatgroep om een regionale welzijnskoepel op te richten. Het idee ontstond tijdens het afbakeningsproces van de eerstelijnszorgzones. De burgemeesters van het arrondissement Mechelen lieten zich toen inspireren door gelijkaardige initiatieven in Vlaanderen (Welzijnszorg Kempen, W13,…) en gaven IGEMO de opdracht hierin het initiatief te nemen. De Welzijnskoepel Rivierenland zag het levenslicht.

De welzijnskoepel Rivierenland heeft als missie ‘het versterken van het lokaal welzijnsbeleid’. Dit wordt geconcretiseerd in drie objectieven:

  • Het behartigen van de belangen van de lokale besturen.
  • Het maximaal uitbouwen en delen van de lokale kennis en expertise, zowel op het vlak van dienstverlening als projecten en initiatieven.
  • Het maximaliseren van externe financiering.
Beleidsgroep welzijnskoepel regio Rivierenland

Werking

De meeste welzijnskoepels in Vlaanderen zijn OCMW-verenigingen. In Rivierenland daarentegen opteerden we voor het inbedden van de welzijnskoepel in de reeds bestaande dienstverlenende vereniging, IGEMO. Als regionaal samenwerkingsverband neemt IGEMO de rol op van coördinator en organisator van de Welzijnskoepel Rivierenland.

De werking wordt gefinancierd door een jaarlijkse ledenbijdrage van 0,42 euro per inwoner. Elke gemeente heeft twee vertegenwoordigers en plaatsvervangers in deze beleidsgroep, die tweemaandelijks bij elkaar komt.

Huidige thema’s

De regionale samenwerking biedt niet alleen kansen om van elkaar te leren en op elkaar af te stemmen, maar ook om tot gedragen beslissingen te komen en een echte sprong voorwaarts te maken in het bevorderen van het welzijn in de regio.

Een aantal urgente, bovenlokale uitdagingen werden dan ook meteen aangepakt: de samenwerking met CAW in functie van acute noodopvang, intra-familiaal geweld, voedseldistributieketens naar kwetsbare doelgroepen, transitietraject eerstelijnszorgzones, vrijwillige terugkeer, samenwerking met centra voor leerlingenbegeleiding, programmatie en financiering duaal leren, …

In de kijker

Eén van de realisaties van de welzijnskoepel is de opgedreven samenwerking intra-familiaal geweld met het Family Justice Center in regio Rivierenland. Een aanspreekpunt in iedere politiezone zorgt voor een nauwere samenwerking tussen parket, politie en OCMW. In dit artikel lees je er alles over.

Contact

Koen Huyberechts
Coördinator Welzijnskoepel
koen.huyberechts@igemo.be
+32 15 79 39 81
+32 493 03 10 45

De lokale besturen van de regio Rivierenland en de Rupelstreek bogen zich in 2021 over de steeds groter wordende uitdaging die de dak- en thuislozenproblematiek met zich meebrengt. De bestaande opvang- en begeleidingsmogelijkheden werden onder de loep genomen en afgetoetst aan de reële noden en behoeften. Deze oefening resulteerde in een nieuwe, gezamenlijke aanpak, die op 13 december 2021 aan de pers werd voorgesteld. Bekijk de aftermovie van dit event hierboven.