De klimaatwetenschap is duidelijk: als we onze planeet leefbaar willen houden, moeten we serieus in actie komen. De focus dient hierbij te liggen op twee aspecten: klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Enerzijds moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderd en zelfs gestopt worden (= klimaatmitigatie). Anderzijds moeten mensen, gebouwen, de natuur en bedrijven weerbaar worden tegen de toenemende klimaatverstoring (= klimaatadaptatie). De lancering van een gemeentelijke klimaatpagina in Berlaar, Duffel, Putte en Willebroek biedt hierin heel wat mogelijkheden.

Klimaat: een verhaal door/voor iedereen

Een gemeentebestuur kan richting geven, voorwaarden scheppen, stimulansen creëren en het goede voorbeeld geven. Uiteindelijk zijn het echter de burgers en bedrijven, die een groot deel van het antwoord in handen hebben.

Daarom ondersteunt IGEMO o.a. haar gemeenten Berlaar, Duffel, Putte en Willebroek met het opmaken van hun klimaatplan. Dat plan betrekt verschillende doelgroepen binnen de gemeente, die op het klimaatterrein een wezenlijk verschil kunnen maken. Denk dan bv. aan burgers, lokale jeugdbewegingen, de gezinsbond, natuurverenigingen, academici, adviesraden, bedrijven, handelaars, landbouwers,…

Kortom: iedereen moet kunnen bijdragen aan het lokaal klimaatbeleid. Zowel in de planningsfase (= “Wat moeten we doen?”) als in de uitvoeringsfase (= “Hoe, waar en wanneer?”) is een brede participatie wenselijk en noodzakelijk.

Het lokaal klimaatplan focust zich op 5 grote outputs:

  1. Lokale stuurgroepen representeren de verschillende doelgroepen en komen regelmatig samen;
  2. Onder begeleiding van IGEMO werkt elke gemeente aan een werkbaar actieplan;
  3. Er wordt volop ingezet op klimaatcommunicatie;
  4. Concrete projecten vertalen het actieplan naar het terrein;
  5. Via gemeentelijke en regionale klimaatpagina’s wordt actief ingezet op informatie, activatie en community building.

De gemeentelijke klimaatpagina wordt uitgerold

Wat puntje 3 en puntje 5 van het lokaal klimaatplan betreft kunnen we nu een versnelling hoger schakelen. De gemeenten Berlaar, Duffel, Putte en Willebroek lanceren immers ieder hun eigen klimaatpagina. Op deze pagina kunnen klimaatbewuste partijen hun acties voor het klimaat registreren, verspreiden en opvolgen. De klimaatpagina is namelijk hét verzamelpunt voor alles wat rond klimaat leeft binnen de gemeente.

Ivan Van Elst, projectmanager klimaat bij streekintercommunale IGEMO, begeleidde de gemeenten bij het tot stand komen van hun klimaatpagina.

Klimaat is een verhaal door én voor ons allemaal. Een breed gedragen waaier aan ingrepen op lokaal niveau kunnen letterlijk en figuurlijk een wereld van verschil maken. Dat de gemeenten Berlaar, Duffel, Putte en Willebroek, middels de nieuwe klimaatpagina’s www.berlaar2030.be, www.duffel2030.be, www.putte2030.be en www.willebroek2030.be, volop willen inzetten op klimaatcommunicatie en -participatie, geeft me goede moed met het oog op de klimaatdoelstellingen van onze regio voor 2030.
Ivan Van Elst, projectmanager klimaat bij IGEMO

Het doel van het lokaal klimaatplan is om tot een gedragen actieplan, op maat van elke gemeente, te komen. Dit plan wordt bovendien permanent gemonitord en bijgestuurd.

De gemeenten Berlaar, Duffel, Putte en Willebroek lanceren hun eigen klimaatpagina in het kader van hun lokaal klimaatplan. Streekintercommunale IGEMO begeleidt de gemeenten hierbij.
De gemeenten Berlaar, Duffel, Putte en Willebroek lanceren ieder een eigen klimaatpagina in het kader van hun lokaal klimaatplan. Streekintercommunale IGEMO begeleidt de gemeenten binnen dit plan en, dus, ook binnen de ontwikkeling en uitrol van deze pagina’s.