Aankoopcentrale duurzame voertuigen

De vergroening van ons Belgisch wagenpark: hoe gaan overheden hiermee om?

De wetgever voorziet een snelle omschakeling van het Belgisch wagenpark van fossiele brandstoffen naar elektrisch aangedreven voertuigen. Om de lokale besturen hierbij te helpen, hebben de streekintercommunales in Vlaanderen het initiatief genomen om een aankoopplatform te starten voor elektrische dienstvoertuigen. Die aankoopcentrale publiceerde in 2021 het bestek duurzame voertuigen.

Het spreekt voor zich dat lokale besturen een voorbeeldfunctie hebben in de maatschappij en daarom willen zij als voortrekkers fungeren in de omschakeling naar groene voertuigen. Zo zien de burgers dat hun besturen het klimaat ter harte nemen en op deze manier hun steentje willen bijdragen tot de vergroening van het wagenpark.

Lokale besturen maken gebruik van allerlei voertuigen: van personenwagens over veegwagens tot busjes en zelfs vrachtwagens. Meestal gaat het niet om standaarduitvoeringen, maar zijn deze voertuigen voorzien van signalisatie, bijzondere bestickering, kranen, etc. Met deze aankoopcentrale hopen ze de meest interessante voorwaarden en kortingen te bedingen. Bovendien vermindert de aankoopcentrale ook de administratieve last: er zijn immers géén afzonderlijke bestekken vereist en alles gebeurt via één aanbestedende overheid.

Met het aanbesteden van gespecialiseerde voertuigen stellen de streekintercommunales ook expertise ter beschikking van de gemeenten. Zo begeleiden ze lokale besturen en hun technische diensten bijvoorbeeld in het configureren van duurzame voertuigen naar gelang hun specifieke wensen.

De dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen, maar ook andere doelgroepen worden niet uit het oog verloren. Politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales kunnen eveneens hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale.

Gemeenten aan het stuur

Het hoeft niet te verbazen dat gemeenten en intercommunales kiezen voor duurzame voertuigen. Op die manier willen ze uitvoering geven aan hun doelstellingen op het vlak van klimaat en duurzame ontwikkeling. Vele gemeenten namen de aankoop van groene voertuigen en werktuigen ook op in hun Lokale Klimaatplannen en in hun meerjarenplannen.

Wanneer rijden deze duurzame voertuigen?

De eerste bestellingen en leveringen zullen in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

Contact

Sieg Vermeiren
Manager aankoopcentrale duurzame voertuigen
sieg.vermeiren@igemo.be
+32 15 29 47 52
+32 485 55 54 17

Aankoopcentrale duurzame voertuigen