Mobipunten of Hoppinpunten zijn nu nog een zeldzaamheid, maar de komende jaren zullen ze overal opduiken. Mobipunten zijn fysieke plaatsen, die ingericht zijn om vervoer met verschillende transportmiddelen te faciliteren en te stimuleren. Let wel: een goede organisatie van Hoppinpunten en combimobiliteit vereist een efficiënte uitwisseling van informatie tussen overheden en private dienstverleners. Zo kunnen reizigers vlot én veilig van het ene vervoermiddel naar het andere overstappen. IGEMO is voorloper in het uitdenken van die uitwisseling van informatie op mobipunten. We doen dit via een traject van de Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA).

Mobipunten: deel van de basisbereikbaarheid

Beleidsmatig staat er heel wat te gebeuren op het vlak van mobiliteit. De Vlaamse overheid wil, onder de noemer basisbereikbaarheid, efficiënter omspringen met de beschikbare middelen. De shift naar basisbereikbaarheid betekent echter meer dan een hertekening van het openbaar vervoer. Basisbereikbaarheid gaat uit van een sterk openbaar vervoer, afgestemd op het fietsroutenetwerk, het wegennetwerk en het waterwegennetwerk. Centraal staan trajecten, die voor elke omgeving het meest geschikte vervoermiddel aanbieden. Voor lange afstanden is dit bijvoorbeeld de trein; voor korte afstanden in de stad de deelfiets.

Wat zijn Mobipunten?

De voornaamste diensten op mobipunten of Hoppinpunten betreffen -het spreekt voor zich- mobiliteit. Voorbeelden hiervan zijn stopplaatsen voor openbaar vervoer, elektrische laadpalen, fietsdeelpunten,… Mobipunten zijn echter zoveel meer dan dat. Ook heel wat andere zaken worden aanvullend aangeboden: info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, een locker voor pakjes, een postbus, wifi-verbinding,…

Mobipunten; Mobipunt; Hoppin'
Een Mobipunt in zijn eenvoudigste vorm.

Wie beslist hierover?

Mobipunten kunnen zowel in stedelijke als in landelijke gebieden ingericht worden. Cruciaal is dat het aanbod van een mobipunt op maat van de omgeving is. De vervoerregio beslist over de locatie van de regionale en interregionale mobipunten. Momenteel krijgen de plannen daarrond vorm in de Vervoerregio Mechelen, als onderdeel van het Regionaal Mobiliteitsplan.

Steden en gemeenten beslissen dan weer over de buurtmobipunten. Op deze punten willen we in 2021 volop inzetten. IGEMO staat klaar om de steden en de gemeenten van de regio Rivierenland optimaal te ondersteunen in deze missie.

De Vlaamse Overheid maakt in deze legislatuur meer dan 100 miljoen euro vrij voor een duizendtal mobipunten. Onder het mobiliteitsmerk ‘Hoppin’ komen er ook een website, een app en een mobiliteitscentrale.

Mobipunten en uitwisseling van data

Bij IGEMO beseffen we sinds lang dat de uitwisseling van gegevens een cruciaal element is om van mobipunten een succesverhaal te maken. Daarom dienden we reeds in 2018 een projectvoorstel in om de informatie-uitwisseling mee vorm te geven.

Met dat project kwamen we toen te vroeg. Uitstel betekende echter geen afstel. De Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) heeft intussen de handschoen opgenomen. Deze organisatie maakt afspraken, die nodig zijn voor de standaardisatie van de componenten, waaruit mobipunten zijn opgebouwd. Uiteraard is IGEMO ook van de partij binnen het VLOCA-traject met als thema mobiliteit en Hoppin- of mobipunten. Binnen dit traject vonden al twee workshops plaats. Tijdens deze workshops keken we naar informatiestromen, zowel vanuit de wensen van gebruikers als vanuit de noden uit innovatiestandpunt.

Meewerken aan een toekomstgericht idee, zoals de mobipunten, zit in de genen van IGEMO. Daarom onderhouden we ook nauwe contacten met Mobipunt vzw en andere partners die zich inzetten om dit idee te realiseren.

Smart City; IOT; City of Things
Met een steeds groeiend netwerk van sensoren en nieuwe technologieën, bouwen we elke dag aan betere steden: in Rivierenland, in Vlaanderen, in België, in de wereld.
Met dank aan imec voor de bovenstaande afbeelding.