Onze ondersteuning

Zowel vanuit de IOED IGEMO (onroerend erfgoed), de culturele erfgoedcel Rivier&Land als expertise binnen bredere beleidsdomeinen als omgeving en streekontwikkeling, biedt IGEMO een uitgebreide kennis en ondersteuning voor de aanwezige kerken in Rivierenland. Hieronder vindt u een overzicht:

Vanuit onze werking voor het onroerend erfgoed en omgeving

 • Adviseren van lokaal bestuur en kerkfabriek:
  – Voldoet het bestaande kerkenbeleidsplan? Welke aanpassingen zijn noodzakelijk?
  – Snelle screening behoud en beheer kerkgebouw
 • Actualisatie kerkenbeleidsplan
 • Opmaak kerkenbeleidsplan conform wetgeving
 • Uitwerking Kerkenbeleidsplan+
  – Diepte-onderzoek kerk
  – Definiëren van beheersmaatregelen op korte termijn
  – Bredere omgeving en tendensen betrekken (omgevingsanalyse)
  – Haalbaarheidsstudie
  – Lange termijn planning werkzaamheden/beheersmaatregelen
  – Begeleiding realisatie neven- of herbestemming
 • Organisatie/coördinatie participatietraject
 • Verdere uitbouw ondersteuning lokale besturen in samenwerking met het Platform Toekomst Parochiekerken.

Vanuit onze werking voor het culturele erfgoed (roerend + immaterieel erfgoed)

 • Adviseren van gemeente ikv roerend erfgoed (objecten in kerken)
 • Actualisatie inventaris religieuze objecten
 • Opmaak inventaris religieuze objecten
  – Waardering van religieuze objecten
  – Ondersteunen vrijwilligerstraject inventarisatie religieuze objecten

Contact

Orane Sermeus
Projectmanager erfgoed
orane.sermeus@igemo.be
+32 15 28 60 27
+32 495 33 66 18