IGEMO Veelgestelde vragen PFAS-ombudsteam Zwijndrecht
Veelgestelde vragen PFAS Zwijndrecht2024-05-13T13:24:02+00:00

Veelgestelde vragen PFAS Zwijndrecht

DEZE WEBSITE-PAGINA IS STEEDS IN OPBOUW.

U kan hier terecht voor de meest gestelde vragen en antwoorden. Deze wordt regelmatig geüpdatet met de meest recente en correcte informatie. De datum vermeld bij de vraag toont het meest recente antwoord op de desbetreffende vraag.

1.1 Houdt de verantwoordelijkheid na eventuele bodemsanering op? – 20/12/20232023-12-20T08:45:00+00:00

Na het beëindigen van de bodemsanering en van de eventuele nazorg na de bodemsanering, heeft 3M voldaan aan de verplichtingen in het kader van het Bodemdecreet. Op de bepalingen van het Sitebesluit staat echter geen einddatum. De aansprakelijkheid voor de verontreiniging die 3M veroorzaakt heeft wordt geregeld door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

1.2 Waar komt opslagruimte voor afgegraven grond? – 20/12/20232023-12-20T08:46:32+00:00

Afgegraven grond wordt direct afgevoerd of tijdelijk opgeslagen. Daartoe worden tijdelijke opslagplaatsen ingericht die ruimte bieden voor zowel de afgegraven grond als voor de propere aanvoergrond. Deze tijdelijke opslagplaatsen zullen, op de te saneren site, maar zo ver mogelijk van de meeste woningen worden geplaatst en dicht bij de werfweg van de Oosterweelwerken.

De grond zal daarbij steeds afgedekt worden zodat er niets zal worden weggespoeld of weggeblazen.

1.3 Hoe komt het dat de normen in verband met veiligheid en gezondheid in de wereld zo verschillen? – 20/12/20232023-12-20T08:47:59+00:00

Normen zijn beleidskeuzes op basis van wetenschappelijke inzichten. Wetenschappellijke inzichten evolueren ook. Normen kunnen daardoor verschillen van regio tot regio en veranderen met de tijd.

1.4 Welke maatregelen / garanties nemen en geven OVAM en 3M dat we over 10 of 20 jaar niet in eenzelfde verhaal terecht komen voor een andere chemische vervuiling? – 20/12/20232023-12-20T08:55:49+00:00

De milieuregelgeving zorgt ervoor dat het ontstaan van verontreiniging zo goed als mogelijk wordt voorkomen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen leiden tot gewijzigde normen. Het Bodemdecreet zorgt ervoor dat de veroorzaker aangesproken kan worden voor de verontreiniging die hij heeft doen ontstaan. Het risico op bodemverontreiniging volledig vermijden kan niet maar de veroorzaker kan hiervoor wel aangesproken worden.

11.1 Wanneer mogen wij precieze informatie verwachten m.b.t. de sanering van de gronden van mijn perceel? – 22/03/232023-12-20T08:19:09+00:00
11.10 Gaan de straten regelmatig gereinigd worden om rondvliegend en vervuild zand te verwijderen? – 20/12/232023-12-20T10:19:01+00:00

In het kader van de geplande bodemsaneringswerken in Zone 1A te Zwijndrecht is de kans reëel dat er stofvorming zal optreden tijdens de graafwerken, aanvulwerken en transport van gronden.

ERM heeft een stofmitigatieplan en monitoringsplan uitgewerkt, wat in een aanpak voorziet die de stofhinder voor de omwonenden tot het absolute minimum moet beperken. Tijdens het opstellen van dit stofactieplan is rekening gehouden met de voorwaarden vermeld in het conformiteitsattest en werd er eveneens rekening gehouden met het stofactieplan dat voor 3M opgesteld werd in samenspraak met de VMM voor de fabriek zelf.

Meer informatie vind u hier.

11.11 Wanneer start de sanering en hoe lang gaat dit duren per tuin, per cluster of in zijn geheel? En wanneer wordt bekend in welke volgorde gesaneerd gaat worden? Kunnen wij zelf bepalen wanneer dit gebeurt? – 20/12/232023-12-20T10:21:26+00:00

De saneringswerken zullen per zone uitgevoerd worden, waarbij meerdere percelen tegelijk aangepakt zullen worden voor een zo effectief en efficiënt mogelijke werkwijze met zo min mogelijk hinder voor de bewoners. Ook de tuinen van gesloten woningen zullen worden gesaneerd. Indien noodzakelijk kan bijvoorbeeld met een kraan het benodigd materieel over de woning worden getild.

Verdere informatie mbt planning en fasering van de werken vindt u in het draaiboek hier.

11.12 Hoe lang duurt het vooraleer er nieuwe grond wordt aangevoerd? – 20/12/232023-12-20T10:22:23+00:00

De saneringswerkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden, waarbij ook wordt gekeken naar de beschikbaarheid van propere grond. Enkel wanneer voldoende propere grond beschikbaar is, zal er begonnen worden met het saneren van een groep percelen om de werken zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Hiervoor zullen tijdelijke opslagplaatsen worden ingericht die ruimte bieden voor de propere en de verontreinigde grond in afwachting van aan- en afvoer. Deze tijdelijke opslagplaatsen zullen zo ver mogelijk van de meeste woningen worden geplaatst en dicht bij de werfweg van de Oosterweelwerken.

11.13 Wat met een appartementengebouw waar eerst een algemene vergadering moet plaatsvinden alvorens er een beslissing, aanvraag voor sanering kan plaatsvinden (meestal 2 vergaderingen), dit allemaal voor 1 juli – 20/12/232023-12-20T10:27:52+00:00

Er zal voor de sanering van een perceel al contact worden opgenomen zodat er voldoende tijd zou moeten zijn voor eventuele afstemming met andere bewoners van een appartementengebouw.

Verder zijn er verschillende informatiekanalen ter beschikking om de bewoners te ondersteunen, inclusief een ombudsteam voor communicatie en ondersteuning over sanering van tuinen en percelen, en een website met contactmogelijkheden van 3M.

11.14 Moet de sanering nu of kan het later nog (bv bij verkoop)? – 20/12/232023-12-20T10:28:56+00:00

De sanering gebeurt systematisch om op efficiënte manier het hele gebied aan te pakken. Er is niet voorzien om saneringen uit te stellen.

11.15 Hoe gaat men te werk gaan bij tuinen van huizen met gesloten bebouwing (tuinen die niet te bereiken zijn met graafwerktuigen)? – 20/12/232023-12-20T10:29:58+00:00

De saneringswerken zullen per zone uitgevoerd worden, waarbij meerdere percelen tegelijk aangepakt zullen worden voor een zo effectief en efficiënt mogelijke werkwijze met zo min mogelijk hinder voor de bewoners. Ook de tuinen van gesloten woningen zullen worden gesaneerd. Indien noodzakelijk kan bijvoorbeeld met een kraan het benodigd materieel over de woning worden getild.

11.16 Wat met de schade door het afgraven aan bijvoorbeeld waterleidingen, stroom, terras of eventuele verzakkingen of scheuren of het afsterven van bomen na herplanting? Wie is daar financieel verantwoordelijk voor? – 20/12/232023-12-20T10:31:02+00:00

Na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zal een finaal expertiseverslag worden opgemaakt om eventuele schade te constateren. Verder zal er een nazorgperiode van drie jaar zijn om de status van de beplanting te monitoren.

Bij beschadiging van bijvoorbeeld tuintegels zal een vergoeding worden voorzien. Indien leidingen of buizen zouden beschadigd raken bij de ontgraving, zullen die zo snel als mogelijk hersteld worden.

11.17 Maatwerk: per perceel een concreet voorstel? – 20/12/232023-12-20T10:31:52+00:00

De tuinexpert zal de te saneren percelen individueel bezoeken en hiervan een expertiseverslag opmaken. Hierbij wordt per tuin zowel de waarde van de beplanting en andere elementen zoals vijver of tuinhuis, als ook de kosten van de werkuren ingeschat aan de hand van huidige prijzen.

11.18 Bestaat er gevaar voor de stabiliteit van de fundering door het uitgraven? – 20/12/232023-12-20T10:34:18+00:00

Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden zullen verschillende maatregelen genomen worden om schade door werkzaamheden te voorkomen, inclusief evaluatie en opvolging door een boomchirurg, stabiliteitsingenieur, en tuinexpert welke deel uitmaken van een technisch comité.

Na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zal een finaal expertiseverslag worden opgemaakt om eventuele schade te constateren. Verder zal er een nazorgperiode van drie jaar zijn waarvan het voorstel per perceel uitgewerkt zal worden.

11.19 Gaat het saneren op zich geen overlast of gezondheidsproblemen met zich meebrengen, zoals opwaaiend stof tijdens de werken? – 20/12/232023-12-20T10:37:32+00:00

Mede hiervoor wordt er een draaiboek opgemaakt met onder andere een stofbeheersplan, wat u hier kunt vinden.

11.2 Worden de voortuinen ook gesaneerd? – 20/12/232023-12-20T09:31:06+00:00

Alle niet-verharde delen op het perceel zullen worden gesaneerd.

11.20 Mogen wij zelf – of een aannemer – saneren? – 20/12/232023-12-20T10:38:34+00:00

In principe kan u zelf een aannemer aanstellen die erkend is voor de uitvoering van bodemsaneringswerken. U moet die werken dan laten begeleiden door een erkend bodemsaneringsdeskundige. In dat geval draagt u zelf de kosten van de bodemsanering.

11.21 Kan je er voor kiezen om bepaalde delen te laten saneren en andere delen niet? – 20/12/232023-12-20T10:39:27+00:00

De sanering moet worden uitgevoerd volgens het goedgekeurde bodemsaneringsproject.

11.22 Uit de informatie van OVAM (en het bodemattest) blijkt dat verdere maatregelen (een sanering) dienen uitgevoerd worden op onze grond en de verplichting hiertoe opgelegd is aan 3M. Bestaan hiervoor minimale richtlijnen van OVAM? – 20/12/232023-12-20T10:40:14+00:00

De manier waarop de sanering gebeurt wordt bepaald in een bodemsaneringsproject dat moet worden opgesteld op basis van het Bodemdecreet en de richtlijnen voor opmaak van een bodemsaneringsproject.

11.23 Wordt mijn grond eerst nog gecontroleerd op vervuiling of wat bepaalt of er een sanering dient te gebeuren? – 20/12/232024-05-13T13:05:43+00:00

Voor zone 1A zijn geen staalnames voorzien per grond gelet op de hoge concentraties die in dit gebied voorkomen. Voor de andere zones is nog niet bekend op welke manier de sanering zal worden uitgevoerd.

11.24 Er loopt blijkbaar een ontsluitingsweg over mijn perceel tijdens de saneringswerken. Ik werd hier niet van op de hoogte gebracht. Kan ik dit weigeren? – 13/05/20242024-05-13T13:07:23+00:00

Voor het verplaatsen van de vervuilde en propere grond tijdens de saneringswerken is een werfweg voorzien. Deze werfweg verzekert dat de saneringswerken zo efficiënt, zo veilig en zo snel mogelijk kunnen verlopen. Er zijn enkele percelen aangeduid als hinderpercelen in functie van deze werfweg. In uitvoering van het openbaar onderzoek diende enkele eigenaars van hinderpercelen gecontacteerd te worden. Jullie werden nog niet gecontacteerd. Het is belangrijk om te weten dat de werfweg noodzakelijk is voor de voortgang en continuiteit van de saneringswerken en deze volgens de geldende regelgeving niet kan worden geweigerd. Er zal voor de start van de werken nog een contactmoment plaatsvinden.

11.25 Ik heb een vijver in mijn tuin. Wat gaat de impact van de saneringen zijn op deze vijver en wat gebeurt er met de vissen in de vijver? – 13/05/20242024-05-13T13:13:13+00:00

De vijver zal tijdens de saneringswerken behouden blijven. Ook uw vissen kunnen in de vijver blijven. In overleg met de stabiliteitsingenieur zal bepaald worden op welke afstand veilig gegraven kan worden om de vijver intact te behouden

11.26 Vorig jaar werd de Polderstraat mooi vernieuwd. De Molenstraat zijn wegdek en uitzicht is volledig onderkomen. Kadert een straatrenovatie hier niet in een opwaardering van deze buurt? – 13/05/20242024-05-13T13:12:56+00:00

Het is bekend dat de Molenstraat zowel bovengronds als ondergronds versleten is. Een heraanleg nà sanering lijkt evident, maar dit is een beslissing die de volgende bestuursploeg binnen de fusiegemeente zal moeten nemen. Uiteraard wordt die vraag door de administratie voorgelegd en ondersteund.

11.27 Is de waterput die geplaatst zal worden na de saneringen op eigen kosten? – 13/05/20242024-05-13T13:12:42+00:00

Neen, de kosten hiervoor worden gedragen door 3M.

11.28 Wat gebeurt er met een bestaande haag (ruim 100 jaar oud – erfgoed)? – 13/05/20242024-05-13T13:14:39+00:00

De eigenaar krijgt tijdens de gesprekken met de tuinexpert steeds de keuze uit verschillende opties. Onder één van deze opties valt ook het behoud van bestaande erfafscheidingen. In elk scenario wordt tevens steeds gestreefd naar een maximaal behoud van waardevol groen

11.29 Zal de aanvulgrond van dezelfde samenstelling zijn dan die welke wordt gesaneerd? Vb: zand-leemgrond wordt weggenomen, zand-leemgrond wordt teruggeplaatst? – 13/05/20242024-05-13T13:15:34+00:00

Het saneringsplan dat is opgesteld en goedgekeurd voorziet dat zowel de onverharde voortuinen als onverharde delen van de achtertuinen worden uitgegraven tot een diepte van 70 cm. Nadien worden de afgravingen opnieuw aangevuld met 50 cm geotechnisch voldoende verdichtbare zandgrond en vervolgens met 20 cm kwalitatieve teelaarde.

11.3 Wordt de sanering per tuin of per straat uitgevoerd? – 20/12/232023-12-20T09:33:09+00:00

De saneringswerken zullen per zone uitgevoerd worden, waarbij meerdere percelen tegelijk aangepakt zullen worden voor een zo effectief en efficiënt mogelijke werkwijze met zo min mogelijk hinder voor de bewoners. Ook de tuinen van gesloten woningen zullen worden gesaneerd. Indien noodzakelijk kan bijvoorbeeld met een kraan het benodigd materieel over de woning worden getild.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het draaiboek hier.

11.30 Kan de sanering zelf eindeloos uitgesteld worden (vb: door telkens andere/nieuwe vergunningen aan te vragen)? Of is er een opgelegde deadline? – 13/05/20242024-05-13T13:18:37+00:00

Neen, officieel zijn de werken gestart. Vanaf nu moet worden gewerkt aan de verdere uitvoering hiervan. Er zijn echter externe factoren die de start en duurtijd van de werken verder kunnen beïnvloeden waar wij niet altijd vat op hebben maar waar wij zo goed als mogelijk rekening mee houden. Tijdens de bewonersvergaderingen zijn een aantal voorbeelden gegeven van externe omstandigheden die een impact kunnen hebben op de voortgang zoals de aanleg van de aan- en afvoer route voor de gronden, de capaciteit van verwerking van verontreinigde gronden, de aanvoer van propere grond en de weersomstandigheden.

11.31 Kunnen wij onze wagen voor de deur blijven parkeren tijdens en na de werken? – 13/05/20242024-05-13T13:17:41+00:00

De parkeergelegenheid tijdens de saneringswerken zal afhangen van de perceelsspecifieke situatie. Verharde oppervlaktes worden niet gesaneerd. Als je wagen dus normaal op een verharde oppervlakte staat met directe toegang tot de weg is er normaal geen hinder te verwachten.

11.4 Waar moeten de bewoners zelf rekening mee houden wanneer de sanering plaats vindt? – 20/12/232023-12-20T09:48:21+00:00

Het draaiboek mbt de saneringswerkzaamheden in zone 1A geeft informatie over verschillende aspecten waar bewoners eventueel rekening mee dienen te houden. Verder zullen er verschillende contactmomenten zijn voorafgaand en tijdens de sanering waarbij gecommuniceerd zal worden of ergens rekening mee dient te worden gehouden, en wanneer.

Het draaiboek vind u hier.

11.5 OVAM legt een sanering op. Is die verplicht? Wat zijn de gevolgen als ik niet deelneem? – 20/12/232023-12-20T10:11:25+00:00

Het is verplicht om de sanering uit te laten voeren die voorzien is in het goedgekeurde bodemsaneringsproject. Indien nodig kan dit worden opgelegd door de OVAM.

11.6 Welke garanties krijgen we dat de sanering effectief genoeg zal zijn? En hoe wordt dat opgevolgd? – 20/12/232023-12-20T10:12:41+00:00

Er is opgelegd aan 3M dat de effectiveit van de sanering moet worden opgevolgd. Zij dienen hiervoor een erkend bodemsaneringsdeskundige aan te stellen die alles opvolgt en rapporteert aan OVAM. Pas als de doelstellingen van de sanering zijn bereikt, bevestig de OVAM dat de sanering is afgerond

11.7 Kan er op kosten van de vervuiler een bodemonderzoek gebeuren in mijn tuin om vast te stellen of er wel een sanering moet gebeuren? – 20/12/232023-12-20T10:14:15+00:00

De saneringsnoodzaak wordt bepaald in het beschrijvend bodemonderzoek. Voor zone 1A zijn geen staalnames voorzien per grond gelet op de hoge concentraties die in dit gebied voorkomen. Voor de andere zones is nog niet bekend op welke manier de sanering zal worden uitgevoerd.

11.8 Kan de sanering van bouwgrond voorrang krijgen vermits hier nu nog geen woning staat? Dat is makkelijker dan wanneer de woning er staat. Of mag de sanering op eigen initiatief en kosten gebeuren, om nadien de kosten te verhalen op 3M? – 20/12/232023-12-20T10:16:22+00:00

Er is een oplossing uitgewerkt tussen 3M en de gemeente Zwijndrecht voor grondverzet binnen zone 1A en 1B dat zou moeten gebeuren in afwachting van de saneringswerken, zoals bijvoorbeeld graafwerken voor (ver)bouwen. Meer informatie vindt u hier.

Iedere bewoner kan in afwachting van de sanering nog steeds werken in de grond uitvoeren mits daarvoor de toelating / vergunning bekomen wordt die daarvoor eventueel noodzakelijk zou zijn en met inachtname van de voorwaarden die daarin staan opgenomen.

11.9 Betreffende de huizen die zich naast het Vredes- en Vlietbos bevinden: Wordt het bos zelf ook gesaneerd? Zo nee, brengt dit dan de sanering van de omliggende tuinen in het gedrang? – 20/12/232023-12-20T10:17:31+00:00

Het Vredesbos zal gesaneerd worden waarbij toegankelijke paden en open ruimtes in het bos worden afgegraven tot een diepte van 70 cm. Het rooien van bomen is niet noodzakelijk.

12.1 Is het tuinafval zoals afgemaaid gras of snoeiafval ook vervuild, of kan dit gewoon in de groene bak? Kan ik met afgemaaid gras mulchen? – 20/12/20232023-12-20T09:26:16+00:00

De no regret-maatregelen geven advies over hoe best omgegaan wordt met groenafval in afwachting van de bodemsanering.

12.2 Kan ik tijdens de sanering mijn tuin opwaarderen en anders inrichten (bijvoorbeeld geothermische boring, aanleg zwembad, ophogen tuin, verwijderen vaste delen,…)? – 20/12/20232023-12-20T09:43:40+00:00

Bij de saneringswerkzaamheden kunnen synergieën besproken worden waarbij gelet dient te worden op de timing. Men dient hierbij in acht te nemen dat de saneringswerkzaamheden niet onnodig complex of belemmerd worden.

12.3 Wat met mijn (fruit)bomen in de tuin? Zorgt de opname van grondwater door de wortels voor een nieuwe vervuiling? – 20/12/20232023-12-20T09:45:17+00:00

Bijkomend onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en zal hier meer informatie over geven.

12.4 Wat met zwembaden als de grond afgegraven is, de zijwaartse druk van het water kan verstoord zijn tot de grond er terug rond ligt om de druk op de stenen op te vangen zodat er geen barsten en of scheuren in komen die pas na enkele maanden/jaren zichtbaar zijn. Dezelfde vraag in verband met terrassen? – 20/12/20232023-12-20T09:51:32+00:00

Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden zullen verschillende maatregelen genomen worden om schade door werkzaamheden te voorkomen, inclusief evaluatie en opvolging door een boomchirurg, stabiliteitsingenieur, en tuinexpert welke deel uitmaken van een technisch comité.

Na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zal een finaal expertiseverslag worden opgemaakt om eventuele schade te constateren. Verder zal er een nazorgperiode van drie jaar zijn om de status van de beplanting te monitoren.

13.1 Kan 3M een recent, duidelijke en transparante overzicht van alle stoffen en hun hoeveelheden die tijdens het productieproces en via afval stromen (schouw en afvalwater) de fabriek verlaten, bezorgen? – 20/12/20232023-12-20T08:39:59+00:00

Het monitoren en meten van PFAS-emissies wordt door een erkend geaccrediteerd labo uitgevoerd. Het doel van accreditatie is bewaking van de kwaliteit en de uitvoering van metingen. 3M meldt vervolgens de emissiewaarden aan de relevante autoriteiten.

Rapporten met de emissiewaarden die zijn overgemaakt aan de autoriteiten vindt u hier.

13.2 Hoe is PFOS – PFAS in onze grond geraakt? – 20/12/20232023-12-20T08:42:14+00:00

De verschillende historieke bodemonderzoeken uitgevoerd door erkende bodemsaneringsdeskundigen, en conclusies, vindt u via de link.

13.3 Kan 3M garanderen dat de bodem na sanering niet terug vervuild geraakt met PFAS door hun bedrijfsactiviteiten? Welke maatregelen zijn er reeds genomen? – 20/12/20232023-12-20T08:57:19+00:00

3M heeft aangekondigd dat het de productie van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zal beëindigen tegen eind 2025 en ernaar zal streven om tegen eind 2025 het gebruik van PFAS in de volledige productportefeuille te stoppen.

3M zal zijn verplichtingen inzake verantwoord waterbeheer blijven nakomen. Net als de sanering van PFOA en PFOS op bepaalde locaties waar we deze materialen hebben geproduceerd of geloosd.

Bij 3M blijven we ons inzetten om onze emissiebronnen van PFAS te herleiden tot een minimum. Daarvoor maken we niet alleen gebruik van de meest recente technieken maar blijven we ook continu naar nieuwe oplossingen zoeken. Het monitoren en meten van PFAS-emissies wordt door een erkend geaccrediteerd labo uitgevoerd. Het doel van accreditatie is bewaking van de kwaliteit en de uitvoering van metingen. 3M meldt vervolgens de emissiewaarden aan de relevante autoriteiten. Rapporten met de emissiewaarden die zijn overgemaakt aan de autoriteiten vindt u hier.

2.1 Wat gaat er precies op de bodemattesten staan na sanering? – 22/03/232023-12-20T08:19:33+00:00

Na het uitvoeren van de bodemsaneringswerken zal er nog sprake zijn van een restverontreiniging. Het zal niet mogelijk zijn om alle verontreiniging volledig te verwijderen van een perceel.

Op een bodemattest worden alle uitgevoerde bodemonderzoeken vermeld met betrekking tot het kadastraal perceel. Na de saneringswerken zullen nieuwe bodemattesten opgemaakt worden waarop ook zal vermeld staan dat er een sanering is uitgevoerd. Deze zullen gebruikt kunnen worden bij een overdracht/verkoop.

2.2 Ik heb een bodemattest ontvangen maar er is geen meting op ons perceel uitgevoerd. Hoe is de vervuiling op mijn perceel berekend en worden er nog stalen genomen van mijn perceel voordat men gaat saneren? – 20/12/232023-12-20T09:00:46+00:00

De bodemsaneringsdeskundige heeft de verontreingingscontour ingetekend op basis van staalnames verspreid over het gebied. Het is hiervoor niet nodig dat elk perceel afzonderlijk bemonsterd wordt. Voor zone 1A is niet voorzien om stalen te nemen van individuele percelen, tenzij er recent werken op het perceel zijn uitgevoerd waarbij de toplaag is vervangen of het terrein werd opgehoogd. Voor de overige zones is nog geen bodemsaneringsproject opgesteld.

2.3 Wat zal er na de saneringswerken vermeld worden op mijn bodemattest? Krijgen we na saneringswerken automatisch een nieuw bodemattest? – 20/12/232023-12-20T09:02:10+00:00

Na de sanering zal het bodemattest vermelden dat er een bodemsanering werd uitgevoerd en dat geen verdere maatregelen nodig zijn. De bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd, blijven vermeld op het bodemattest. Na de sanering ontvangt de eigenaar een bericht van de OVAM met een link naar het rapport van de sanering voor zijn grond. Er wordt niet automatisch een bodemattest afgeleverd na de sanering.

2.4 Hoe komt het dat ik in het verleden nog een goed bodemattest heb gekregen bij aankoop? Ze hebben toen nog een bodemtest gedaan en nu wordt gesproken van historische vervuiling? – 20/12/232023-12-20T09:07:27+00:00

Een bodemattest is perceelgevoelig. Het is niet duidelijk naar welke bodemtest wordt verwezen. Het bodemattest vermeldt de informatie die op dat ogenblik gekend is bij OVAM. Wanneer er goedgekeurde bodemonderzoeken voorhanden zijn, worden deze opgenomen op het bodemattest en dit naast gegevens afkomstig van de gemeente over risico-activiteiten.

2.5 Houdt het schrijven van OVAM in dat we moeten saneren om een positief bodemattest te kunnen krijgen bij verkoop? Waarom is er geen keuze gelaten voor mensen die meer dan 1,5 km van 3M wonen om niet te saneren en toch een bodemattest te krijgen waarbij bij verkoop de nieuwe eigenaar een positief attest krijgt, maar de verbintenis aangaat om geen moestuin en geen kippen te houden? Zonder specifieke meting op elk individueel perceel, gaat OVAM zijn boekje niet te buiten om sanering op te leggen? – 20/12/232023-12-20T09:06:40+00:00

Tenzij de grond zelf een risicogrond is (omwille van vroegere activiteiten op de grond), kan een overdracht plaatsvinden met het bodemattest. Er is nog geen bodemsaneringsproject opgesteld voor de zones buiten zone 1A. De impact van de sanering op deze gronden is dus nog niet bekend. De bodemsaneringsdeskundige heeft de verontreingingscontour ingetekend op basis van staalnames verspreid over het gebied. Het is hiervoor niet nodig dat elk perceel afzonderlijke bemonsterd wordt.

2.6 Kan mijn bodemattest worden gewijzigd: momenteel staat in mijn bodemattest dat de eigenaar dient te saneren terwijl in de begeleidende brief staat dat 3M moet saneren? – 20/12/232023-12-20T09:09:25+00:00

Het bodemattest is perceelgevoelig. Het bodemattest vermeldt voor de meeste gronden ‘de bodemverontreiniging, aangetroffen in dit bodemonderzoek, is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam.’ Er wordt dus niet vermeld dat de eigenaar moet saneren. Enkel in het geval er op het eigen terrein zelf een verontreiniging is ontstaan door bv lekke mazouttank. Dan moet de eigenaar voor die verontreiniging verdere stappen ondernemen.

3.1 Kunnen alle inwoners van Zwijndrecht op de hoogte gebracht worden of hun (aangevoerde) grond ja dan neen vervuild is? Hoe ver gaat die perimeter? – 20/12/232023-12-20T09:13:53+00:00

Uit de beschrijvende bodemonderzoeken zal blijken hoe ver de verontreiniging zich heeft verspreid. De eigenaars van gronden die opgenomen worden in een bodemonderzoek, worden hiervan door de OVAM op de hoogte gebracht door een bodemattest. De stand van zaken van de bodemonderzoeken wordt aangegeven op de OVAM-website (https://ovam.vlaanderen.be/3m-dossier-zwijndrecht). Wanneer er grond wordt aangevoerd dan zijn de regels van grondverzet van toepassing. Als de grond afkomstig is van een grotere afgraving (>250m³) dan moeten er gegevens van de aangevoerde grond voorhanden zijn. Is het afkomstig van kleinere afgravingen, dan kan de ontvanger wel vragen dat er nodige controlemetingen vooraf voorhanden zijn.

3.2 Wanneer mag ik precieze informatie verwachten m.b.t. de sanering van de gronden van mijn perceel? – 20/12/232023-12-20T09:16:11+00:00

Dit is afhankelijk van de aanleg van de ontsluitingsweg. Van zodra de ontsluitingsweg in gebruik genomen is, kan begonnen worden met de aanleg van de tijdelijke werfinrichting en de tijdelijke opslagplaats (TOP). De duurtijd voor de aanleg van de ontsluitingsweg en de opbouw van een tijdelijke werfinrichting en TOP is geschat op circa 4 à 5 maanden. Zie ook deze link.

4.1 Worden de verwijderde of beschadigde zaken vergoed? – 22/03/20232023-12-20T08:18:31+00:00

De tuinexpert zal de te saneren percelen individueel bezoeken en hiervan een expertiseverslag opmaken. Hierbij wordt per tuin zowel de waarde van de beplanting en andere elementen zoals vijver of tuinhuis, als ook de kosten van de werkuren ingeschat aan de hand van huidige prijzen. 3M betaalt voor de verwijderde elementen van de tuin (boomschors, beplanting, …) een vergoeding zoals bepaald in het expertiseverslag.

Bij beschadiging van bijvoorbeeld tuintegels zal een vergoeding worden voorzien. Indien leidingen of buizen zouden beschadigd raken bij de ontgraving, zullen die zo snel als mogelijk hersteld worden.

4.2 Wordt eventuele genotsderving tijdens de saneringswerken ook vergoed? – 22/03/20232023-12-20T08:18:18+00:00

3M zal de hinder en belemmeringen door deze werken tot een minimum beperken zodat het onroerend goed door de bewoners zo maximaal mogelijk gebruikt kan worden. Er wordt geen compensatie voorzien.

4.3 Zal ik financiële compensatie ontvangen? – 22/03/20232023-12-20T08:17:51+00:00

We verwachten dat uw eigendom zijn waarde behoudt, precies door de uitvoering van de bodemsaneringswerken.

Het is ook zo dat zowel huidige eigenaars als potentiële nieuwe eigenaars geen kosten hoeven te maken voor het bodemonderzoek en/of een eventuele sanering.

Kosten gelinkt aan grondverzet blijven wel voor rekening van diegene die het grondverzet laat uitvoeren. Dit geldt eveneens voor alle andere locaties in Vlaanderen waarop een bodemverontreiniging aanwezig is.

Gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen worden niet financieel gecompenseerd.

4.4 Wie betaalt er voor sanering na de sanering, als er een vaste constructie verwijderd wordt? Bijvoorbeeld paden die verwijderd worden of het afbreken van een tuinhuis? – 20/12/20232023-12-20T09:17:56+00:00

Kosten gelinkt aan grondverzet na het beëindigen van de saneringswerkzaamheden (inclusief nazorgperiode van 3 jaar) blijven wel voor rekening van diegene die het grondverzet laat uitvoeren. Dit geldt eveneens voor alle andere locaties in Vlaanderen waarop een bodemverontreiniging aanwezig is.

4.5 Hoe gaat onze gezondheidsschade vergoed worden? – 20/12/20232023-12-20T09:19:08+00:00

Het Bodemdecreet voorziet geen regeling voor vergoeding van schade ten gevolge van verontreiniging.

4.6 Wordt er een financiële tegemoetkoming voorzien wegens het niet kunnen gebruiken van eieren, grondwater, groentetuin, fruitbomen en dergelijke per jaar? – 20/12/20232023-12-20T09:20:13+00:00

Bewoners die vinden dat ze schade of hinder lijden, kunnen dat steeds melden bij 3M. Onderbouwde klachten zullen worden bestudeerd.

4.7 Zal er een compensatie zijn voor materiële schade aan bijvoorbeeld planten/bomen/gebouwen als gevolg van de saneringen? – 20/12/20232023-12-20T09:21:16+00:00

Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden zullen verschillende maatregelen genomen worden om schade door werkzaamheden te voorkomen, inclusief evaluatie en opvolging door een boomchirurg, een stabiliteitsingenieur en een tuinexpert welke deel uitmaken van een technisch comité.

Na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zal een finaal expertiseverslag worden opgemaakt om eventuele schade te constateren. Verder zal er een nazorgperiode van drie jaar zijn om de status van de beplanting te monitoren.

4.8 Wat met de inkomsten die tuineigenaren/aannemers nu verliezen door stilstand als gevolg van de PFOS-vervuiling? – 20/12/20232023-12-20T09:22:31+00:00

Tuinwerkzaamheden blijven gewoon mogelijk. Voor aannemers in de zone 1A en 1B geldt een regeling voor grondverzet waardoor er geen stilstand zou mogen zijn als gevolg van bodemverontreiniging.

4.9 Wat met de waardedaling/verkoop? – 20/12/20232023-12-20T09:23:41+00:00

3M heeft op dit moment geen gegevens waaruit blijkt dat er sprake is van een waardedaling van vastgoed. Ze blijven dit verder opvolgen.

5.1 Komt er onderzoek naar gezondheidsgevolgen voor huisdieren, eventueel een bloedonderzoek? – 20/12/20232023-12-20T08:59:15+00:00

Een dergelijk onderzoek is niet voorzien.

5.2 Wij hebben een stuk weiland waar een paard op loopt. Hoe zullen de werken daar verlopen? – 20/12/20232023-12-20T09:49:55+00:00

Dieren kunnen de tuin niet betreden tijdens de ontgravings- aanvullings- en herstelwerken. Afhankelijk van de individuele situatie kan het volgende voorzien worden:

  • Opvang van kleine huisdieren kan indien gewenst in een kennel gebeuren. 3M zal de kosten voor het verblijf in de kennel op zich nemen. Het is aan de bewoner zelf om het huisdier naar de kennel te brengen en op te halen.
  • Voor de opvang voor grotere dieren (zoals bv. pony, vee, paarden,…) en pluimvee zal 3M in overleg met de eigenaar een regeling uitwerken, inclusief transport. Dit kan bijvoorbeeld het onderbrengen van de dieren in een manege zijn, of door het huren van een weide met stal, of een andere oplossing op maat van de bewoner. Indien gedurende de tijdelijke oplossing de dieren gevoed en verzorgd moeten worden, is het wel aan de eigenaar zelf het dier te blijven verzorgen.
7.1 Wat doe ik bij grondverzet of bemaling? – 22/03/232023-12-20T08:20:18+00:00

Er is een oplossing uitgewerkt tussen 3M en de gemeente Zwijndrecht voor grondverzet binnen de oranje zone dat zou moeten gebeuren in afwachting van de saneringswerken, zoals bijvoorbeeld graafwerken voor (ver)bouwen. Meer informatie vindt u hier.

Iedere bewoner kan in afwachting van de sanering nog steeds werken in de grond uitvoeren mits daarvoor de toelating / vergunning bekomen wordt die daarvoor eventueel noodzakelijk zou zijn en met inachtname van de voorwaarden die daarin staan opgenomen.

7.2 Als we een zwembad willen zetten (ongeveer 2,5m diep), kan deze grond ineens mee afgevoerd worden of is dit op kosten van de eigenaar? – 20/12/232023-12-20T09:54:19+00:00

Het saneringsplan voorziet sanering van grond tot 70 cm diepte. Het afvoeren van volume dieper dan 70 cm zal op kosten van de eigenaar zijn. We raden een staalname aan voor grond dieper dan 70 cm om te kijken of deze voldoet voor vrij hergebruik.

7.3 Wat moet er momenteel extra gebeuren bij eventuele werken op onze gronden (afvoer grond en grondwater)? Bvb in geval van (her)aanleg van een tuin, een oprit, uitbreiding waterput, renovatie of nieuwbouw,… Hoe loopt het proces voor deze situatie? Wie betaalt deze extra kosten? – 20/12/232023-12-20T09:59:08+00:00

Op 31 maart 2023 werd een sitebesluit genomen door de Vlaamse Regering. Dit sitebesluit voorziet de mogelijkheid om kosten voor grondverzet of waterzuivering bij bemaling te verhalen op 3M. Meer informatie vindt u online via deze link.

7.4 Bij graafwerken voorzien door onze tuinaannemer zal grond moeten bewaard worden in de afzetzone. Vanaf wanneer kan dit? – 20/12/232023-12-20T09:59:58+00:00

Van zodra de tijdelijke opslagplaats beschikbaar is.

8.1 Gaat 3M ook instaan voor de zuiveringskosten die ontstaan bij bemalingswerken van het grondwater? – 22/03/232023-12-20T09:54:46+00:00

Het bodemonderzoek verloopt gefaseerd in samenspraak met de OVAM. In een eerste fase wordt gekeken naar het vaste gedeelte van de bodem. Er is verder onderzoek nodig met betrekking tot het grondwater.

8.2 Mag ik nog grondwater gebruiken? (boorput 12 meter diep) Wordt dit gesaneerd? Is grondwater veilig te gebruiken voor de het besproeien van de tuin en wassen van de auto? En wat met de wasmachine, douche en toilet? Als het niet veilig te gebruiken is, wordt er dan een andere oplossing voorzien, zoals een regenwaterput? – 20/12/232023-12-20T10:10:39+00:00

De no regret-maatregelen geven advies over hoe best omgegaan wordt met grondwater in afwachting van de bodemsanering.

8.3 Binnen de zone 1A en 1B verwacht de gemeente dat de inwoners graven in de grond omwille van de scheiding van regenwater en afvalwater. Wat zijn de risico’s? Komt 3M dit nu in orde brengen, of moeten de inwoners alsnog graven? – 20/12/232023-12-20T10:10:13+00:00

Er is een oplossing uitgewerkt tussen 3M en de gemeente Zwijndrecht voor grondverzet binnen de zone 1A en 1B dat zou moeten gebeuren in afwachting van de saneringswerken, zoals bijvoorbeeld graafwerken voor (ver)bouwen. Meer informatie vindt u hier.

Iedere bewoner kan in afwachting van de sanering nog steeds werken in de grond uitvoeren mits daarvoor de toelating / vergunning bekomen wordt die daarvoor eventueel noodzakelijk zou zijn en met inachtname van de voorwaarden die daarin staan opgenomen.

Contact

Telefonisch
ma-vr 9-17 u
015/28 65 82
0471/20 43 43

E-mail
PFOSombudsdienst@igemo.be

Fysiek overleg
na telefonische afspraak
dinsdag van 16 – 19.30 u.

Go to Top