Autodelen is al een tijdje populair in steden zoals Lier en Mechelen. Dat hoeft niet te verbazen, want wie weinig kilometers met de auto rijdt, is bijna altijd goedkoper af met een abonnement van een deelwagenaanbieder. Nu begint autodelen ook ingang te vinden buiten de steden. IGEMO ondersteunt deze evolutie door aan gemeenten een kaderbestek elektrisch autodelen ter beschikking te stellen.

Met name de gemeenten Berlaar, Puurs-Sint-Amands en Willebroek zijn gestart met autodelen, of zijn dat binnenkort van plan. In Putte en Bonheiden zijn al geruime tijd deelwagens beschikbaar.

Locaties voor autodelen

Heel belangrijk voor de gebruikers, zijn de locaties waar de deelwagens beschikbaar zijn. Gebruikers willen immers een deelwagen in de buurt, zodat ze die te voet of met de fiets kunnen ophalen. De locaties waar gemeenten via het kaderbestek van IGEMO elektrisch autodelen aanbieden of plannen aan te bieden, zijn hieronder weergegeven.

 • Willebroek station
 • Willebroek Kerkstraat
 • Mechelen Brusselpoort
 • Mechelen – Coloma
 • Puurs Station
 • Puurs – Sociaal Huis
 • Sint-Amands – Martha Massinstraat
 • Sint-Amands – Oud-gemeentehuis/Sociaal huis
 • Ruisbroek Sauvegarde Ruisbroek – IJzergieter
 • Berlaar Station
 • Berlaar Gemeentehuis
 • Putte Gemeentehuis
 • Putte Kerk
Autodelen; Regio Rivierenland; IGEMO
Locaties kaderbestek autodelen Regio Rivierenland

Formules en aanbieders

IGEMO samen met Klimaan en met Share Mobility om ook buiten de steden een aanbod van elektrisch autodelen tot stand te brengen. Dit zijn aanbieders die een voertuig op een vaste locatie aanbieden aan leden, tegen een vergoeding per kilometer en per gebruikstijd. Er zijn echter tal van andere formules voor autodelen. In een eerder artikel gaven we daarvan al eens een overzicht. Voor een overzicht van alle aanbod, verwijzen we naar de website van Autodelen.net.

Beleid inzake autodelen

Vlaanderen en de lokale besturen slaan sinds 2021 de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Dat doen ze aan de hand van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Met het LEKP wil de Vlaamse overheid steden en gemeenten ondersteunen om op vier concrete werven (planten van bomen, energetische renovaties, toegangspunten voor deelmobiliteit en ontharding) lokaal een grote sprong voorwaarts te zetten en zo mee werk te maken van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Eén van die vier werven die het LEKP omvat, is (koolstofvrije) deelmobiliteit. De ambitie is dat Vlaanderen twee deelauto’s per 1000 inwoners telt in 2030.

Vanuit de Vervoerregio Mechelen zijn er momenteel geen middelen toegewezen aan autodelen. De gemeenten zijn dus aan zet om deze doelstelling te bereiken. Verschillende gemeentebesturen in Regio Rivierenland verwijzen in hun Energie- en klimaatactieplannen naar deze doelstelling rond autodelen.

Voor onze regio zou dat betekenen dat er grofweg 700 deelwagens beschikbaar zouden moeten zijn, los van eventuele bevolkingsgroei. Momenteel schatten we dat aantal op zo’n 250, beslist beleid inbegrepen. Er is dus nog een hele weg af te leggen om de doelstelling inzake autodelen te bereiken. Om de doelstelling van het LEKP te bereiken, zouden er jaarlijks bijna 60 deelwagens moeten bijkomen in Regio Rivierenland.

Dat zijn aanzienlijke aantallen die zeker niet bereikt zullen worden met één autodeeldienst per gemeente. Het is niet zeker dat alle gemeentebesturen deze doelstelling voor hun gemeente als realistisch ervaren. Wellicht zal deze doelstelling in steden overschreden worden en in landelijke gemeenten niet gehaald. Autodelen is dus bij uitstek een domein waarin de doelstelling op regionale schaal bekeken moet worden. Ook het omarmen van de diversiteit in het aanbod zal cruciaal zijn.