Naarmate de welvaartssamenleving groeit, vergroot ook de kloof met de meest kwetsbare doelgroepen. Wijk-werken wil de afstand tot de arbeidsmarkt voor bepaalde doelgroepen verkleinen, maar focust vooral op praktisch inzetbare vaardigheden. Vaak wordt er te weinig aandacht besteed aan generieke competenties en het mentaal welzijnstraject van wijk-werkers.

Samen met Belgische, Nederlandse, Franse en Engelse partners wordt binnen het Europees ENSURE-project een universele methodiek uitgebouwd om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen in hun dagelijkse leven.

Inclusief wijk-werken?

Via wijk-werken kunnen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gedurende een jaar, werken aan hun competenties. Na één jaar maken wijk-werkers (opnieuw) de overstap naar de reguliere arbeidsmarkt. Bemiddelaars van VDAB koppelen wijk-werkers aan concrete werkopdrachten zoals tuinonderhoud, administratieve taken of logistieke ondersteuning.

De focus binnen wijk-werken ligt vandaag voornamelijk op het aanleren van praktisch inzetbare vaardigheden. Te weinig wordt de aandacht gevestigd op generieke competenties of ‘soft skills’. Competenties die in een gezond groeitraject minstens even belangrijk zijn en onmisbaar voor het individueel welzijn.

Sociale exclusie wordt gedefinieerd als ‘een proces waarbij individuen of groepen geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van volledige deelname aan de samenleving waarin ze leven.’- European Foundation, 1995.

Wijk-werken wil voor bepaalde doelgroepen de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Enkel inzetten op het matchen van vraag en aanbod (lees: het matchen van opdracht en wijk-werker) is onvoldoende. Wijk-werkers verdienen een meer diepgaande begeleiding, met een grotere focus op welzijn, in hun zoektocht naar werk.

ENSURE wil weerbaarheid van wijk-werkers verhogen

Via het ENSURE-project worden Europese middelen vrijgemaakt om in te zetten op de weerbaarheid van kwetsbare doelgroepen. Als projectpartner koos IGEMO het wijk-werken uit als pilootproject.

Een belangrijke invalshoek van ENSURE is het zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van de wijk-werker. Daarom wordt er volop ingezet op een peer-to-peer methodiek, waarbij wijk-werkers in eerste instantie elkaar kunnen ondersteunen in het vervaardigen van de juiste ‘soft skills’. ‘Empowerment’ vormt hier het belangrijkste sleutelwoord. Ook professionals (begeleiders van VDAB, OCMW, …) worden gesensibiliseerd en ondersteund.

Binnen het project zijn er verschillende partners uit Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met elk hun eigen pilootproject. Door de input van verschillende partners en inzichten over de grenzen heen, werkt ENSURE aan een universele methodiek voor een inclusief welzijnstraject.

Projectbeeld ENSURE: samen tegen sociale exclusie

Uniek in Vlaanderen

De deelname van wijk-werken Rivierenland aan dit project is uniek in Vlaanderen. Het project loopt van februari 2020 tot en met september 2022 via het subsidieprogramma Interreg 2 Zeeën.