De bodemsaneringsdeskundige heeft de verontreingingscontour ingetekend op basis van staalnames verspreid over het gebied. Het is hiervoor niet nodig dat elk perceel afzonderlijk bemonsterd wordt. Voor zone 1A is niet voorzien om stalen te nemen van individuele percelen, tenzij er recent werken op het perceel zijn uitgevoerd waarbij de toplaag is vervangen of het terrein werd opgehoogd. Voor de overige zones is nog geen bodemsaneringsproject opgesteld.