Archief FAQs - IGEMO

11.23 Wordt mijn grond eerst nog gecontroleerd op vervuiling of wat bepaalt of er een sanering dient te gebeuren? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:40:57+00:0020-12-2023||

Voor zone 1A zijn geen staalnames voorzien per grond gelet op de hoge concentraties die in dit gebied voorkomen. Voor de andere zones is nog niet bekend op welke manier de sanering zal worden uitgevoerd.

Reacties uitgeschakeld voor 11.23 Wordt mijn grond eerst nog gecontroleerd op vervuiling of wat bepaalt of er een sanering dient te gebeuren? – 20/12/23

11.22 Uit de informatie van OVAM (en het bodemattest) blijkt dat verdere maatregelen (een sanering) dienen uitgevoerd worden op onze grond en de verplichting hiertoe opgelegd is aan 3M. Bestaan hiervoor minimale richtlijnen van OVAM? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:40:14+00:0020-12-2023||

De manier waarop de sanering gebeurt wordt bepaald in een bodemsaneringsproject dat moet worden opgesteld op basis van het Bodemdecreet en de richtlijnen voor opmaak van een bodemsaneringsproject.

Reacties uitgeschakeld voor 11.22 Uit de informatie van OVAM (en het bodemattest) blijkt dat verdere maatregelen (een sanering) dienen uitgevoerd worden op onze grond en de verplichting hiertoe opgelegd is aan 3M. Bestaan hiervoor minimale richtlijnen van OVAM? – 20/12/23

11.19 Gaat het saneren op zich geen overlast of gezondheidsproblemen met zich meebrengen, zoals opwaaiend stof tijdens de werken? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:37:32+00:0020-12-2023|, |

Mede hiervoor wordt er een draaiboek opgemaakt met onder andere een stofbeheersplan, wat u hier kunt vinden.

Reacties uitgeschakeld voor 11.19 Gaat het saneren op zich geen overlast of gezondheidsproblemen met zich meebrengen, zoals opwaaiend stof tijdens de werken? – 20/12/23

11.18 Bestaat er gevaar voor de stabiliteit van de fundering door het uitgraven? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:34:18+00:0020-12-2023||

Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden zullen verschillende maatregelen genomen worden om schade door werkzaamheden te voorkomen, inclusief evaluatie en opvolging door een boomchirurg, stabiliteitsingenieur, en tuinexpert welke deel uitmaken van een technisch comité. Na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zal een finaal expertiseverslag worden opgemaakt om eventuele schade te constateren. Verder zal er een [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.18 Bestaat er gevaar voor de stabiliteit van de fundering door het uitgraven? – 20/12/23

11.17 Maatwerk: per perceel een concreet voorstel? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:31:52+00:0020-12-2023||

De tuinexpert zal de te saneren percelen individueel bezoeken en hiervan een expertiseverslag opmaken. Hierbij wordt per tuin zowel de waarde van de beplanting en andere elementen zoals vijver of tuinhuis, als ook de kosten van de werkuren ingeschat aan de hand van huidige prijzen.

Reacties uitgeschakeld voor 11.17 Maatwerk: per perceel een concreet voorstel? – 20/12/23

11.16 Wat met de schade door het afgraven aan bijvoorbeeld waterleidingen, stroom, terras of eventuele verzakkingen of scheuren of het afsterven van bomen na herplanting? Wie is daar financieel verantwoordelijk voor? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:31:02+00:0020-12-2023|, |

Na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zal een finaal expertiseverslag worden opgemaakt om eventuele schade te constateren. Verder zal er een nazorgperiode van drie jaar zijn om de status van de beplanting te monitoren. Bij beschadiging van bijvoorbeeld tuintegels zal een vergoeding worden voorzien. Indien leidingen of buizen zouden beschadigd raken bij de ontgraving, [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.16 Wat met de schade door het afgraven aan bijvoorbeeld waterleidingen, stroom, terras of eventuele verzakkingen of scheuren of het afsterven van bomen na herplanting? Wie is daar financieel verantwoordelijk voor? – 20/12/23

11.15 Hoe gaat men te werk gaan bij tuinen van huizen met gesloten bebouwing (tuinen die niet te bereiken zijn met graafwerktuigen)? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:29:58+00:0020-12-2023||

De saneringswerken zullen per zone uitgevoerd worden, waarbij meerdere percelen tegelijk aangepakt zullen worden voor een zo effectief en efficiënt mogelijke werkwijze met zo min mogelijk hinder voor de bewoners. Ook de tuinen van gesloten woningen zullen worden gesaneerd. Indien noodzakelijk kan bijvoorbeeld met een kraan het benodigd materieel over de woning worden getild. [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.15 Hoe gaat men te werk gaan bij tuinen van huizen met gesloten bebouwing (tuinen die niet te bereiken zijn met graafwerktuigen)? – 20/12/23

11.13 Wat met een appartementengebouw waar eerst een algemene vergadering moet plaatsvinden alvorens er een beslissing, aanvraag voor sanering kan plaatsvinden (meestal 2 vergaderingen), dit allemaal voor 1 juli – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:27:52+00:0020-12-2023||

Er zal voor de sanering van een perceel al contact worden opgenomen zodat er voldoende tijd zou moeten zijn voor eventuele afstemming met andere bewoners van een appartementengebouw. Verder zijn er verschillende informatiekanalen ter beschikking om de bewoners te ondersteunen, inclusief een ombudsteam voor communicatie en ondersteuning over sanering van tuinen en percelen, en [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.13 Wat met een appartementengebouw waar eerst een algemene vergadering moet plaatsvinden alvorens er een beslissing, aanvraag voor sanering kan plaatsvinden (meestal 2 vergaderingen), dit allemaal voor 1 juli – 20/12/23

11.12 Hoe lang duurt het vooraleer er nieuwe grond wordt aangevoerd? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:22:23+00:0020-12-2023||

De saneringswerkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden, waarbij ook wordt gekeken naar de beschikbaarheid van propere grond. Enkel wanneer voldoende propere grond beschikbaar is, zal er begonnen worden met het saneren van een groep percelen om de werken zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Hiervoor zullen tijdelijke opslagplaatsen worden ingericht die ruimte bieden voor de propere [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.12 Hoe lang duurt het vooraleer er nieuwe grond wordt aangevoerd? – 20/12/23

11.11 Wanneer start de sanering en hoe lang gaat dit duren per tuin, per cluster of in zijn geheel? En wanneer wordt bekend in welke volgorde gesaneerd gaat worden? Kunnen wij zelf bepalen wanneer dit gebeurt? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:21:26+00:0020-12-2023||

De saneringswerken zullen per zone uitgevoerd worden, waarbij meerdere percelen tegelijk aangepakt zullen worden voor een zo effectief en efficiënt mogelijke werkwijze met zo min mogelijk hinder voor de bewoners. Ook de tuinen van gesloten woningen zullen worden gesaneerd. Indien noodzakelijk kan bijvoorbeeld met een kraan het benodigd materieel over de woning worden getild. [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.11 Wanneer start de sanering en hoe lang gaat dit duren per tuin, per cluster of in zijn geheel? En wanneer wordt bekend in welke volgorde gesaneerd gaat worden? Kunnen wij zelf bepalen wanneer dit gebeurt? – 20/12/23

11.10 Gaan de straten regelmatig gereinigd worden om rondvliegend en vervuild zand te verwijderen? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:19:01+00:0020-12-2023|, |

In het kader van de geplande bodemsaneringswerken in Zone 1A te Zwijndrecht is de kans reëel dat er stofvorming zal optreden tijdens de graafwerken, aanvulwerken en transport van gronden. ERM heeft een stofmitigatieplan en monitoringsplan uitgewerkt, wat in een aanpak voorziet die de stofhinder voor de omwonenden tot het absolute minimum moet beperken. Tijdens [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.10 Gaan de straten regelmatig gereinigd worden om rondvliegend en vervuild zand te verwijderen? – 20/12/23

11.9 Betreffende de huizen die zich naast het Vredes- en Vlietbos bevinden: Wordt het bos zelf ook gesaneerd? Zo nee, brengt dit dan de sanering van de omliggende tuinen in het gedrang? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:17:31+00:0020-12-2023|, |

Het Vredesbos zal gesaneerd worden waarbij toegankelijke paden en open ruimtes in het bos worden afgegraven tot een diepte van 70 cm. Het rooien van bomen is niet noodzakelijk.

Reacties uitgeschakeld voor 11.9 Betreffende de huizen die zich naast het Vredes- en Vlietbos bevinden: Wordt het bos zelf ook gesaneerd? Zo nee, brengt dit dan de sanering van de omliggende tuinen in het gedrang? – 20/12/23

11.8 Kan de sanering van bouwgrond voorrang krijgen vermits hier nu nog geen woning staat? Dat is makkelijker dan wanneer de woning er staat. Of mag de sanering op eigen initiatief en kosten gebeuren, om nadien de kosten te verhalen op 3M? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:16:22+00:0020-12-2023||

Er is een oplossing uitgewerkt tussen 3M en de gemeente Zwijndrecht voor grondverzet binnen zone 1A en 1B dat zou moeten gebeuren in afwachting van de saneringswerken, zoals bijvoorbeeld graafwerken voor (ver)bouwen. Meer informatie vindt u hier. Iedere bewoner kan in afwachting van de sanering nog steeds werken in de grond uitvoeren mits daarvoor [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.8 Kan de sanering van bouwgrond voorrang krijgen vermits hier nu nog geen woning staat? Dat is makkelijker dan wanneer de woning er staat. Of mag de sanering op eigen initiatief en kosten gebeuren, om nadien de kosten te verhalen op 3M? – 20/12/23

11.7 Kan er op kosten van de vervuiler een bodemonderzoek gebeuren in mijn tuin om vast te stellen of er wel een sanering moet gebeuren? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:14:15+00:0020-12-2023||

De saneringsnoodzaak wordt bepaald in het beschrijvend bodemonderzoek. Voor zone 1A zijn geen staalnames voorzien per grond gelet op de hoge concentraties die in dit gebied voorkomen. Voor de andere zones is nog niet bekend op welke manier de sanering zal worden uitgevoerd.

Reacties uitgeschakeld voor 11.7 Kan er op kosten van de vervuiler een bodemonderzoek gebeuren in mijn tuin om vast te stellen of er wel een sanering moet gebeuren? – 20/12/23

11.6 Welke garanties krijgen we dat de sanering effectief genoeg zal zijn? En hoe wordt dat opgevolgd? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:12:41+00:0020-12-2023||

Er is opgelegd aan 3M dat de effectiveit van de sanering moet worden opgevolgd. Zij dienen hiervoor een erkend bodemsaneringsdeskundige aan te stellen die alles opvolgt en rapporteert aan OVAM. Pas als de doelstellingen van de sanering zijn bereikt, bevestig de OVAM dat de sanering is afgerond

Reacties uitgeschakeld voor 11.6 Welke garanties krijgen we dat de sanering effectief genoeg zal zijn? En hoe wordt dat opgevolgd? – 20/12/23

8.3 Binnen de zone 1A en 1B verwacht de gemeente dat de inwoners graven in de grond omwille van de scheiding van regenwater en afvalwater. Wat zijn de risico’s? Komt 3M dit nu in orde brengen, of moeten de inwoners alsnog graven? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:10:13+00:0020-12-2023||

Er is een oplossing uitgewerkt tussen 3M en de gemeente Zwijndrecht voor grondverzet binnen de zone 1A en 1B dat zou moeten gebeuren in afwachting van de saneringswerken, zoals bijvoorbeeld graafwerken voor (ver)bouwen. Meer informatie vindt u hier. Iedere bewoner kan in afwachting van de sanering nog steeds werken in de grond uitvoeren mits [...]

Reacties uitgeschakeld voor 8.3 Binnen de zone 1A en 1B verwacht de gemeente dat de inwoners graven in de grond omwille van de scheiding van regenwater en afvalwater. Wat zijn de risico’s? Komt 3M dit nu in orde brengen, of moeten de inwoners alsnog graven? – 20/12/23
Go to Top