Eind november kregen we het goede nieuws dat het geïntegreerd beheersplan voor de Vallei van de Bruine Beek goedgekeurd is. Dit beheersplan geeft richting aan de Bruine Beekvallei voor de toekomst en zorgt voor het behoud en beheer van het waardevolle landschap. De goedkeuring zorgt ervoor dat er financiële middelen van de Vlaamse overheid beschikbaar zijn om het beheer uit te voeren.

In opdracht van de gemeente Bonheiden werkte IGEMO vanuit de onroerend erfgoedwerking sinds 2021 aan het geïntegreerd beheersplan Vallei van de Bruine Beek. Samen met de partners Regionaal Landschap Rivierenland en Bosgroep Antwerpse Gordel werd een natuur- en erfgoedbeheerplan uitgewerkt. Hierin wordt een toekomstvisie over 24 jaar uitgeschreven, en worden concrete beheermaatregelen op korte en lange termijn uitgewerkt. Het afgewerkte geïntegreerd beheersplan werd op 1 maart 2023 ingediend bij de bevoegde Agentschappen en nu dus goedgekeurd.

Terugblik op het traject 2021-2023

Samen met de gemeente Bonheiden werkte IGEMO in nauw overleg met de projectpartners om het traject tot een goed einde te brengen.

De overtuiging dat ook eigenaars en inwoners van de Vallei Bruine Beek samen met lokale partners hun bijdrage kunnen leveren aan de opmaak van het beheersplan zorgde voor een traject waarbij er voldoende ruimte was voor communicatie en participatie. – Orane Sermeus, projectmanager

En nu?

Met het goedgekeurde beheersplan op zak kan er concreet gewerkt worden naar acties die de richting van het beheersplan volgen en de erfgoed- en natuurwaarde van het gebied behouden en (indien dat mogelijk is) versterken. De gemeente Bonheiden gaat hiermee aan de slag, en onderzoekt samen met IGEMO en de projectpartners naar de concretisering van het geïntegreerd beheersplan.

Ook inwoners van het valleigebied kunnen nog steeds meestappen in het verhaal door zich te engageren in het natuurgedeelte en hun steentje bij te dragen aan het goed beheer van hun stukje natuur. Hiervoor kunnen ze dankzij het goedgekeurde beheersplan beroep doen op financiële ondersteuning. Want alle kleine beetjes, maken en versterken de Vallei van de Bruine Beek als de prachtige en waardevolle plaats die ze is.

Gedetailleerd overzicht traject

2021

 • In het voorjaar van 2021 kende het project een concrete doorstart met de opmaak van een onderzoeksrapport. In samenspraak met de gemeente werden de doelen van de opmaak van het beheersplan scherp gesteld. Daarnaast werd een eerste verkenning van het projectgebied onderzocht zowel op ruimtelijk vlak als historisch vlak. Het landschap werd onder de loep gehouden, kansen benoemd en het projectverloop gevormd.
 • In het najaar van 2021 kwam voor de eerste keer de beheerscommissie samen, een groep van partners met expertise op vlak van erfgoed, natuur en de lokale beleving.

2022

 • Begin 2022 lanceerde de gemeente Bonheiden de gemeentelijke website over het beheersplan voor de Vallei van de Bruine Beek.
 • In januari 2022 brachten we de eigenaars en inwoners van de Vallei Bruine Beek via brief op de hoogte van de opmaak van het beheersplan en maakten we ons kenbaar als contactpersoon voor vragen en bedenkingen.
 • In de periode februari tot april 2022 kreeg het historisch onderzoek vorm. Dit onderzoek focuste zich zowel op het landschappelijk erfgoed als op het bouwkundig en archeologisch onderzoek. Ook gingen de eerste individuele plaatsbezoeken door bij eigenaars die graag actief hun steentje bijdragen aan de toekomst van het valleigebied.
 • In april 2022 lanceerden we een algemene enquête om te polsen naar de beleving en mening van de bewoners van Bonheiden over het valleigebied. Dit gebeurde in samenwerking met een studente erfgoedstudies van de Universiteit Antwerpen in kader van haar thesisondezoek.
 • Parallel werd de bestaande toestand van zowel het landschap in zijn geheel als de aanwezige historische gebouwen en elementen geïnventariseerd. Op deze manier bestaat er een specifiek venster in de tijd van de projectentiteit.
 • Op 10 mei 2022 vond de interactieve infoavond plaats voor de eigenaars en (buurt)bewoners. Een verslag van deze avond vind je door hier te klikken.
 • Ook in de Rijmheide van juli/augustus ging het over de infoavond. Je vindt het artikel hier op pagina 14.
 • Op 14 juni 2022 organiseerden we een toelichting van de stand van zaken voor de gemeentediensten en geïnteresseerde burgers.
 • Opnieuw pronkt het beheersplan in opmaak voor de Vallei Bruine Beek in de Rijmheide van september/oktober. Je vindt het artikel hier op pagina 10.
 • Op 15 september 2022 organiseerden we een werkgroep visievorming. Lees er hier meer over. Gestoeld op de globale visie op de toekomst van het valleigebied werden ook enkele doelstellingen geformuleerd op vlak van erfgoed, natuur en sociale aspecten.
 • Het najaar van 2022 werd benut om de visie, doelstellingen en beheersmaatregelen scherp te krijgen en af te stemmen, zowel binnen het lokale bestuur als binnen de beheerscommissie.

2023

 • Op 1 maart 2023 werd het geïntegreerd beheersplan Vallei van de Bruine Beek ingediende bij het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed.
 • De goedkeuring ervan volgde eind november 2023.