Vrachtwagenparkeren

Vrachtwagenparkeren is een domein waar verschillende gemeenten in de regio problemen mee hebben. De dienstverlening van IGEMO op dit vlak beoogt een goed inzicht, het verzamelen van aanwezige kennis en uiteindelijk afstemming tussen gemeenten in de regio om te zorgen dat problemen opgelost worden en niet afgewenteld. Uit feedback van verschillende gemeenten bleek dat dit een belangrijk grensoverschrijdend issue is.

Steden en gemeenten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het oplossen van de problematiek rond vrachtwagenparkeren. Ook andere wegbeheerders en bedrijven dragen een grote verantwoordelijkheid. Steden en gemeenten kunnen echter wel het initiatief nemen en de andere betrokkenen tot samenwerking brengen.

Daarom heeft IGEMO rond vrachtwagenparkeren een uitgebreid traject met werksessies opgezet in samenwerking met het bedrijfsleven in de regio en zelfs daarbuiten, sectorfederaties, hogere overheden, experts en uiteraard de lokale besturen. Daarvoor vond IGEMO financiële ondersteuning bij het Labo Regiovorming en recenter bij VLAIO (City of Things).

Het gaat om een complex probleem, waarbij het vinden en goed benutten van de in Vlaanderen schaarse ruimte cruciaal is. Momenteel (eind 2023) wordt op drie sporen gezocht naar oplossingen:

  • Het realiseren van vrachtwagenparkings. Daartoe is er een long list gemaakt van mogelijke locaties. Er zijn uiteraard enkele voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Veiligheid en bereikbaarheid vanzelfsprekend, maar ook belangrijk is het inpassen van een vrachtwagenparking in een beleid dat wildparkeren ontmoedigt.
  • Het ontwikkelen van een digitale communicatietool. Hiervoor doorloopt IGEMO samen met de reeds genoemde stakeholders een traject dat ondersteund wordt door Vloca (voor de IT-architectuur) en door OSLO (om standaarden voor data-uitwisseling op te stellen).
  • Het opzetten van lokale platformwerking. Daarbij zou het overleg dat nu in de context van een project is opgestart een meer permanent karakter krijgen, zodat lokale besturen en ondernemingen samen korter op de bal kunnen spelen en naar oplossingen kunnen zoeken.

Daarnaast is IGEMO, vanwege de opgebouwde expertise, ook betrokken bij een overlegplatform dat het Vlaams Gewest (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) heeft opgezet, in navolging van de Beleidsvisie Vrachtwagenparkeren die ze heeft laten opstellen. We hopen in dat overleg ook het perspectief van de lokale besturen te vertolken.

Contact

Felipe Garcia Del Pino
Projectmanager
felipe.garciadelpino@igemo.be
+32 15 29 47 58
+32 476 70 29 53