In het kader van de geplande bodemsaneringswerken in Zone 1A te Zwijndrecht is de kans reëel dat er stofvorming zal optreden tijdens de graafwerken, aanvulwerken en transport van gronden.

ERM heeft een stofmitigatieplan en monitoringsplan uitgewerkt, wat in een aanpak voorziet die de stofhinder voor de omwonenden tot het absolute minimum moet beperken. Tijdens het opstellen van dit stofactieplan is rekening gehouden met de voorwaarden vermeld in het conformiteitsattest en werd er eveneens rekening gehouden met het stofactieplan dat voor 3M opgesteld werd in samenspraak met de VMM voor de fabriek zelf.

Meer informatie vind u hier.