11. Sanering Archieven - IGEMO

11.31 Kunnen wij onze wagen voor de deur blijven parkeren tijdens en na de werken? – 13/05/2024

Door |2024-05-13T13:17:41+00:0013-05-2024||

De parkeergelegenheid tijdens de saneringswerken zal afhangen van de perceelsspecifieke situatie. Verharde oppervlaktes worden niet gesaneerd. Als je wagen dus normaal op een verharde oppervlakte staat met directe toegang tot de weg is er normaal geen hinder te verwachten.

Reacties uitgeschakeld voor 11.31 Kunnen wij onze wagen voor de deur blijven parkeren tijdens en na de werken? – 13/05/2024

11.30 Kan de sanering zelf eindeloos uitgesteld worden (vb: door telkens andere/nieuwe vergunningen aan te vragen)? Of is er een opgelegde deadline? – 13/05/2024

Door |2024-05-13T13:18:37+00:0013-05-2024||

Neen, officieel zijn de werken gestart. Vanaf nu moet worden gewerkt aan de verdere uitvoering hiervan. Er zijn echter externe factoren die de start en duurtijd van de werken verder kunnen beïnvloeden waar wij niet altijd vat op hebben maar waar wij zo goed als mogelijk rekening mee houden. Tijdens de bewonersvergaderingen zijn een [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.30 Kan de sanering zelf eindeloos uitgesteld worden (vb: door telkens andere/nieuwe vergunningen aan te vragen)? Of is er een opgelegde deadline? – 13/05/2024

11.29 Zal de aanvulgrond van dezelfde samenstelling zijn dan die welke wordt gesaneerd? Vb: zand-leemgrond wordt weggenomen, zand-leemgrond wordt teruggeplaatst? – 13/05/2024

Door |2024-05-13T13:15:34+00:0013-05-2024||

Het saneringsplan dat is opgesteld en goedgekeurd voorziet dat zowel de onverharde voortuinen als onverharde delen van de achtertuinen worden uitgegraven tot een diepte van 70 cm. Nadien worden de afgravingen opnieuw aangevuld met 50 cm geotechnisch voldoende verdichtbare zandgrond en vervolgens met 20 cm kwalitatieve teelaarde.

Reacties uitgeschakeld voor 11.29 Zal de aanvulgrond van dezelfde samenstelling zijn dan die welke wordt gesaneerd? Vb: zand-leemgrond wordt weggenomen, zand-leemgrond wordt teruggeplaatst? – 13/05/2024

11.28 Wat gebeurt er met een bestaande haag (ruim 100 jaar oud – erfgoed)? – 13/05/2024

Door |2024-05-13T13:14:39+00:0013-05-2024||

De eigenaar krijgt tijdens de gesprekken met de tuinexpert steeds de keuze uit verschillende opties. Onder één van deze opties valt ook het behoud van bestaande erfafscheidingen. In elk scenario wordt tevens steeds gestreefd naar een maximaal behoud van waardevol groen

Reacties uitgeschakeld voor 11.28 Wat gebeurt er met een bestaande haag (ruim 100 jaar oud – erfgoed)? – 13/05/2024

11.26 Vorig jaar werd de Polderstraat mooi vernieuwd. De Molenstraat zijn wegdek en uitzicht is volledig onderkomen. Kadert een straatrenovatie hier niet in een opwaardering van deze buurt? – 13/05/2024

Door |2024-05-13T13:12:56+00:0013-05-2024||

Het is bekend dat de Molenstraat zowel bovengronds als ondergronds versleten is. Een heraanleg nà sanering lijkt evident, maar dit is een beslissing die de volgende bestuursploeg binnen de fusiegemeente zal moeten nemen. Uiteraard wordt die vraag door de administratie voorgelegd en ondersteund.

Reacties uitgeschakeld voor 11.26 Vorig jaar werd de Polderstraat mooi vernieuwd. De Molenstraat zijn wegdek en uitzicht is volledig onderkomen. Kadert een straatrenovatie hier niet in een opwaardering van deze buurt? – 13/05/2024

11.25 Ik heb een vijver in mijn tuin. Wat gaat de impact van de saneringen zijn op deze vijver en wat gebeurt er met de vissen in de vijver? – 13/05/2024

Door |2024-05-13T13:13:13+00:0013-05-2024||

De vijver zal tijdens de saneringswerken behouden blijven. Ook uw vissen kunnen in de vijver blijven. In overleg met de stabiliteitsingenieur zal bepaald worden op welke afstand veilig gegraven kan worden om de vijver intact te behouden

Reacties uitgeschakeld voor 11.25 Ik heb een vijver in mijn tuin. Wat gaat de impact van de saneringen zijn op deze vijver en wat gebeurt er met de vissen in de vijver? – 13/05/2024

11.24 Er loopt blijkbaar een ontsluitingsweg over mijn perceel tijdens de saneringswerken. Ik werd hier niet van op de hoogte gebracht. Kan ik dit weigeren? – 13/05/2024

Door |2024-05-13T13:07:23+00:0013-05-2024||

Voor het verplaatsen van de vervuilde en propere grond tijdens de saneringswerken is een werfweg voorzien. Deze werfweg verzekert dat de saneringswerken zo efficiënt, zo veilig en zo snel mogelijk kunnen verlopen. Er zijn enkele percelen aangeduid als hinderpercelen in functie van deze werfweg. In uitvoering van het openbaar onderzoek diende enkele eigenaars van [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.24 Er loopt blijkbaar een ontsluitingsweg over mijn perceel tijdens de saneringswerken. Ik werd hier niet van op de hoogte gebracht. Kan ik dit weigeren? – 13/05/2024

11.23 Wordt mijn grond eerst nog gecontroleerd op vervuiling of wat bepaalt of er een sanering dient te gebeuren? – 20/12/23

Door |2024-05-13T13:05:43+00:0020-12-2023||

Voor zone 1A zijn geen staalnames voorzien per grond gelet op de hoge concentraties die in dit gebied voorkomen. Voor de andere zones is nog niet bekend op welke manier de sanering zal worden uitgevoerd.

Reacties uitgeschakeld voor 11.23 Wordt mijn grond eerst nog gecontroleerd op vervuiling of wat bepaalt of er een sanering dient te gebeuren? – 20/12/23

11.22 Uit de informatie van OVAM (en het bodemattest) blijkt dat verdere maatregelen (een sanering) dienen uitgevoerd worden op onze grond en de verplichting hiertoe opgelegd is aan 3M. Bestaan hiervoor minimale richtlijnen van OVAM? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:40:14+00:0020-12-2023||

De manier waarop de sanering gebeurt wordt bepaald in een bodemsaneringsproject dat moet worden opgesteld op basis van het Bodemdecreet en de richtlijnen voor opmaak van een bodemsaneringsproject.

Reacties uitgeschakeld voor 11.22 Uit de informatie van OVAM (en het bodemattest) blijkt dat verdere maatregelen (een sanering) dienen uitgevoerd worden op onze grond en de verplichting hiertoe opgelegd is aan 3M. Bestaan hiervoor minimale richtlijnen van OVAM? – 20/12/23

11.19 Gaat het saneren op zich geen overlast of gezondheidsproblemen met zich meebrengen, zoals opwaaiend stof tijdens de werken? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:37:32+00:0020-12-2023|, |

Mede hiervoor wordt er een draaiboek opgemaakt met onder andere een stofbeheersplan, wat u hier kunt vinden.

Reacties uitgeschakeld voor 11.19 Gaat het saneren op zich geen overlast of gezondheidsproblemen met zich meebrengen, zoals opwaaiend stof tijdens de werken? – 20/12/23

11.18 Bestaat er gevaar voor de stabiliteit van de fundering door het uitgraven? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:34:18+00:0020-12-2023||

Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden zullen verschillende maatregelen genomen worden om schade door werkzaamheden te voorkomen, inclusief evaluatie en opvolging door een boomchirurg, stabiliteitsingenieur, en tuinexpert welke deel uitmaken van een technisch comité. Na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zal een finaal expertiseverslag worden opgemaakt om eventuele schade te constateren. Verder zal er een [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.18 Bestaat er gevaar voor de stabiliteit van de fundering door het uitgraven? – 20/12/23

11.17 Maatwerk: per perceel een concreet voorstel? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:31:52+00:0020-12-2023||

De tuinexpert zal de te saneren percelen individueel bezoeken en hiervan een expertiseverslag opmaken. Hierbij wordt per tuin zowel de waarde van de beplanting en andere elementen zoals vijver of tuinhuis, als ook de kosten van de werkuren ingeschat aan de hand van huidige prijzen.

Reacties uitgeschakeld voor 11.17 Maatwerk: per perceel een concreet voorstel? – 20/12/23

11.16 Wat met de schade door het afgraven aan bijvoorbeeld waterleidingen, stroom, terras of eventuele verzakkingen of scheuren of het afsterven van bomen na herplanting? Wie is daar financieel verantwoordelijk voor? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:31:02+00:0020-12-2023|, |

Na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zal een finaal expertiseverslag worden opgemaakt om eventuele schade te constateren. Verder zal er een nazorgperiode van drie jaar zijn om de status van de beplanting te monitoren. Bij beschadiging van bijvoorbeeld tuintegels zal een vergoeding worden voorzien. Indien leidingen of buizen zouden beschadigd raken bij de ontgraving, [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.16 Wat met de schade door het afgraven aan bijvoorbeeld waterleidingen, stroom, terras of eventuele verzakkingen of scheuren of het afsterven van bomen na herplanting? Wie is daar financieel verantwoordelijk voor? – 20/12/23

11.15 Hoe gaat men te werk gaan bij tuinen van huizen met gesloten bebouwing (tuinen die niet te bereiken zijn met graafwerktuigen)? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:29:58+00:0020-12-2023||

De saneringswerken zullen per zone uitgevoerd worden, waarbij meerdere percelen tegelijk aangepakt zullen worden voor een zo effectief en efficiënt mogelijke werkwijze met zo min mogelijk hinder voor de bewoners. Ook de tuinen van gesloten woningen zullen worden gesaneerd. Indien noodzakelijk kan bijvoorbeeld met een kraan het benodigd materieel over de woning worden getild. [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.15 Hoe gaat men te werk gaan bij tuinen van huizen met gesloten bebouwing (tuinen die niet te bereiken zijn met graafwerktuigen)? – 20/12/23

11.13 Wat met een appartementengebouw waar eerst een algemene vergadering moet plaatsvinden alvorens er een beslissing, aanvraag voor sanering kan plaatsvinden (meestal 2 vergaderingen), dit allemaal voor 1 juli – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:27:52+00:0020-12-2023||

Er zal voor de sanering van een perceel al contact worden opgenomen zodat er voldoende tijd zou moeten zijn voor eventuele afstemming met andere bewoners van een appartementengebouw. Verder zijn er verschillende informatiekanalen ter beschikking om de bewoners te ondersteunen, inclusief een ombudsteam voor communicatie en ondersteuning over sanering van tuinen en percelen, en [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.13 Wat met een appartementengebouw waar eerst een algemene vergadering moet plaatsvinden alvorens er een beslissing, aanvraag voor sanering kan plaatsvinden (meestal 2 vergaderingen), dit allemaal voor 1 juli – 20/12/23

11.12 Hoe lang duurt het vooraleer er nieuwe grond wordt aangevoerd? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:22:23+00:0020-12-2023||

De saneringswerkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden, waarbij ook wordt gekeken naar de beschikbaarheid van propere grond. Enkel wanneer voldoende propere grond beschikbaar is, zal er begonnen worden met het saneren van een groep percelen om de werken zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Hiervoor zullen tijdelijke opslagplaatsen worden ingericht die ruimte bieden voor de propere [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.12 Hoe lang duurt het vooraleer er nieuwe grond wordt aangevoerd? – 20/12/23
Go to Top