Op 19 december 2023 keurde de Vervoerregio Mechelen het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 officieel goed. Dat plan moet de mobiliteit van twaalf gemeenten en steden moet verbeteren en verduurzamen. De ambitie is om tegen 2030 minstens 50% van de verplaatsingen te laten verlopen met de fiets, het openbaar vervoer en deelmobiliteit. IGEMO zet er mee de schouders onder om van de uitvoering van het Regionaal Mobiliteitsplan een succes te maken.

Regio Rivierenland; Zeekanaal

Met hernieuwde energie voortbouwen op eerdere resultaten

De gemeenten uit het arrondissement Mechelen kennen al een lange en intense traditie van samenwerken op verschillende beleidsdomeinen. Ook voor mobiliteit bestaat deze samenwerking onder de noemer van het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio. Terwijl de Vervoerregio instaat voor het beleid, de coördinatie tussen gemeenten en de Vlaamse overheid en voor het draagvlak, slaan IGEMO en de gemeenten de handen in elkaar voor de uitvoering van het Regionaal Mobiliteitsplan.

Het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio heeft in het verleden al mooie resultaten kunnen neerzetten. Zo lag het onder meer aan de basis van het aanbieden van autodelen in ondertussen zes gemeenten. Andere voorbeelden van projecten die binnen het samenwerkingsverband het licht zagen zijn de aankoopcentrale voor duurzame voertuigen, Gestroomd.be, en het regionale project rond vrachtwagenparkeren.

Het samenwerkingsverband is een overeenkomst van onbepaalde duur tussen gemeenten, die met een periodiek actieprogramma ingevuld wordt. Momenteel ligt een nieuw actieprogramma voor bij de deelnemende gemeenten, dat sterk gericht is op het uitvoeren van het Regionaal Mobiliteitsplan. Belangrijke thematische klemtonen daarbij zijn:

  • Implementatie van Hoppinpunten
  • Bevordering van duurzaam vrachtverkeer en last mile logistiek
  • Mobiliteitsalternatieven toegankelijk maken voor specifieke doelgroepen
  • De synergie tussen ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit inzetten voor een betere leefkwaliteit
  • Lokaal beleid rond parkeervoorzieningen en laadinfrastructuur
  • Onderling versterken van lokale besturen

Naast het Regionaal Mobiliteitplan zijn er ook andere linken met plannen en processen die op het regionale mobiliteitsbeleid een invloed hebben, zoals het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) en het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA).

Degelijk werk vergt tijd

Het Regionaal Mobiliteitsplan voor de Vervoerregio Mechelen werd al sinds eind 2019 voorbereid en besproken tijdens meer dan veertig werkgroepsessies, drieëntwintig bijeenkomsten van de Vervoerregioraaden verschillende vervoerregiodagen en -avonden. Tot slot liep er ook een openbaar onderzoek waarin verenigingen, burgers en officiële instanties feedback konden geven. Nu is het wachten op het fiat van de bevoegde minister.

Alle betrokken partners – de lokale besturen, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg nv, NMBS en Infrabel, de Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en intercommunale IGEMO – starten vanaf dit jaar met de uitvoering van het plan. Sommige acties zijn voorzien voor de korte termijn, andere acties, zoals de aanleg van nieuwe infrastructuur, vragen nog studiewerk en starten pas binnen enkele jaren op.